Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.09.2016 08:34:02 do: 12.09.2019 11:35:15, opublikowana przez: Iwona Marek

Samorząd Województwa Opolskiego

Zgodnie z Ustawą o samorządzie województwa mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Mieszkańcy podejmują decyzje w sprawach województwa bezpośrednio tj. w drodze wyborów i referendum lub za pośrednictwem organów województwa. Województwo posiada osobowość prawną. Organami województwa są:

 1. organ stanowiący i kontrolny - Sejmik Województwa
 2. organ wykonawczy - Zarząd Województwa z Marszałkiem jako Przewodniczącym Zarządu
Samorząd województwa:
 1. wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
 2. dysponuje mieniem wojewódzkim,
 3. prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, a w szczególności:
 1. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. kultury i ochrony jej dóbr,
 4. pomocy społecznej,
 5. polityki prorodzinnej,
 6. modernizacji terenów wiejskich,
 7. zagospodarowania przestrzennego,
 8. ochrony środowiska,
 9. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
 10. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 11. kultury fizycznej i turystyki,
 12. ochrony praw konsumentów,
 13. obronności,
 14. bezpieczeństwa publicznego,
 15. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, w której uwzględnia następujące cele:
 1. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
 2. pobudzanie aktywności gospodarczej,
 3. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
 4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
 5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
Strategia ta jest realizowana poprzez programy wojewódzkie. Samorząd może również w związku z jej realizacją: występować o wsparcie ze środków budżetu państwa na realizację zadań zawartych w programach wojewódzkich, a także zawierać kontrakt wojewódzki z Radą Ministrów. Ponadto samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:
 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego,
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.
W celu realizacji swoich zadań województwo może tworzyć wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami. W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, jak również przystępować do nich. Poza tą sferą województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przystępować do nich tylko wtedy, gdy ich działalność polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa. Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:27.01.2015
Godzina wytworzenia:08:33
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry