Wersja historyczna publikacji, ważna od: 28.02.2024 14:16:38 do: nadal, opublikowana przez: Elżbieta Kluba

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Kategoria:Sprawy obywatelskie > Działalność gospodarcza
Podmioty uprawnione:

Osoby wykonujące działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzające wykonywać tę działalność w państwie członkowskim, w którym jest ona regulowana, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej przez tę osobę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierającego informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa albo inny wskazany przez niego organ:

  • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.

Wydawanie zaświadczeń w województwie opolskim:

Na terenie województwa opolskiego organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej, do wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Kopię strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.

2. Kopie dokumentów potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej przez wnioskodawcę oraz zawierających informacje o jego doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) świadectw pracy lub umów o pracę;

2) umów cywilnoprawnych – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło.

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z numerem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca posiada takie wpisy i numery.

4. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia.

 

Opłaty:

Wydane zaświadczenia podlega opłacie, w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. Od 1 stycznia  2024 r. opłata za wydanie zaświadczenia będzie wynosiła 127,26 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Bank Millenium SA O/Opole

NR 10 1160 2202 0000 0000 4170 1700

Z dopiskiem: “Opłata za wydanie zaświadczenia o działalności”

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Oleska 127, 45-231 Opole (budynek WORD II piętro)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Osoby składające wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.

Z inspektorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy wup@wup.opole.pl, telefonicznie pod numerem 77 44 16 701 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@wup.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wystawienia zaświadczenia stwierdzającego, charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP, prowadzenia korespondencji w ww. zakresie oraz
w celach archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.  2016 r.) – dalej RODO w związku z art. 10 ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2265).

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wojewódzkiemu urzędowi pracy lub urzędowi marszałkowskiemu w przypadku przekazania dokumentów wg właściwości oraz organom odwoławczym i sądom.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych  w RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ww. aktów prawnych.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usługi.

 

Osoba odpowiedzialna:Ewa Baryliszyn - doradca zawod. II st. w WUP
tel./fax: 77 4416677, e-mail: e.baryliszyn@wup.opole
Komórka organizacyjna:Samodzielne stanowiska ds. edukacji i rynku pracy

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Ewa Baryliszyn - doradca zawod. II st. w WUP
tel./fax: 77 4416677, e-mail: e.baryliszyn@wup.opole
Data wytworzenia:07.10.2016
Godzina wytworzenia:12:25
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry