Wersja historyczna publikacji, ważna od: 20.02.2024 08:01:16 do: 20.02.2024 08:01:52, opublikowana przez: Kamila Dzierżan

Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii

Kategoria:Turystyka
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • wniosek z danymi zawartymi w § 5.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r.
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych – § 5.3 ww. rozporządzenia,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich
Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja o zaszeregowaniu do rodzaju i nadania kategorii
Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub bezpośrednio w Departamencie Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3, III piętro

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
  • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

 

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
Komórka organizacyjna:Departament Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Data wytworzenia:07.11.2016
Godzina wytworzenia:12:18
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry