Wersja historyczna publikacji, ważna od: 03.01.2024 10:43:27 do: nadal, opublikowana przez: Marta Maj

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego

Kontrakt terytorialny (KT) został wprowadzony jako instrument w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony-Miasta-Obszary miejskie, i zgodnie z definicją jest umową pomiędzy Radą Ministrów (reprezentowaną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego) a zarządem województwa, która określa:

  • cele rozwojowe i przedsięwzięcia priorytetowe istotne dla rozwoju kraju i województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji,
  • inwestycje priorytetowe dla regionu, planowane do współfinansowania ze środków unijnych i realizujące cele Umowy Partnerstwa oraz programu operacyjnego, w ramach którego planowane jest finansowanie.

Wybór celów rozwojowych i inwestycji priorytetowych dokonany został na podstawie obowiązujących, najważniejszych dla regionu dokumentów strategicznych, tj. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020  oraz wyników badań i analiz społecznych i gospodarczych.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty przez właściwe strony Kontraktu, tj. ówczesnego Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawicieli Zarządu Województwa Opolskiego 14 listopada 2014 r. Dotychczas Kontrakt został zmieniony Aneksami nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 zgodnie z procedurą określoną w art. 14o i 14p Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Każdorazowa zmiana Kontraktu była negocjowana pomiędzy stronami KT podczas spotkań negocjacyjnych.

Przedmiotem Kontraktu jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz województwa opolskiego, co do których strony deklarują współpracę w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów, z których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu.

Treść KT wraz z Aneksami znajduje się na stronie internetowej rpo.opolskie.pl – zakładka Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty regionalne link do zakładki.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:22.03.2021
Godzina wytworzenia:09:17
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry