Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.11.2023 09:50:49 do: nadal, opublikowana przez: Kamila Dzierżan

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie nagrody w konkursie pn. „Lew Opolskiej Turystyki”

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 poz. 2094 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu konkursu „Lew Opolskiej Turystyki” stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 10316/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody w konkursie pn. „Lew Opolskiej Turystyki”.

  1. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie zaangażowania w działalności turystycznej w tym gospodarczej, społecznej, samorządowej i instytucjonalnej na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym, osób zasłużonych dla upowszechniania walorów turystycznych i krajoznawczych województwa opolskiego oraz dla rozwoju produktów, atrakcji i oferty turystycznej w regionie.
  2. Zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród dla laureatów konkursu za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa pn. „Lew Opolskiej Turystyki”  określa Regulamin konkursu „LEW OPOLSKIEJ TURYSTYKI” stanowiący załącznik do Uchwały nr 10316/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10316-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-sierpnia-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-konkursu-pn-lew-opolskiej-turystyki/
  3. Wnioski na druku stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu „LEW OPOLSKIEJ TURYSTYKI” zawierające propozycje kandydatur osób fizycznych - mieszkańców Województwa Opolskiego, do nagrody w konkursie należy składać w terminie do dnia 31.10.2023 r.  w formie pisemnej.
  4. Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole lub  w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki przy ul. Żeromskiego 3, 45-040 Opole – V piętro, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
  5. Wnioski można przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole. W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.
  6. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu „LEW OPOLSKIEJ TURYSTYKI” udziela Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Żeromskiego 3 – V piętro, tel.: 77 54 16 800, e-mail: dst@opolskie.pl.

Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Barbara Jagiełło
Data wytworzenia:26.09.2023
Godzina wytworzenia:09:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry