Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.10.2023 10:55:20 do: nadal, opublikowana przez: Dajana Biedroń

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury w roku 2023

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn zm.), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr VI/55/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019r., poz. 1626) ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury w roku 2023. I. Rodzaj, zakres i odbiorcy nagród

 1. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, zajmującym się działalnością kulturalną społecznie lub zawodowo, za:
1) istotne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Województwa Opolskiego, 2) całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Województwa Opolskiego
 1. Podstawą przyznania nagród jest ocena działalności w zakresie, o którym mowa w pkt. I. 1 .
 2. Za dane istotne osiągnięcie lub całokształt działalności laureat może otrzymać nagrodę tylko jednokrotnie.
 3. Nagroda ma charakter finansowy.
 4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne.
II. Termin i warunki składania wniosków.
 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/55/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagród Marszałka dla Animatorów i Twórców Kultury.
 2. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku.
 3. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza w danym roku nabór wniosków o przyznanie nagród.
 4. Wnioski o przyznanie nagród należy składać od dnia  01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  w Opolu ul. Hallera 9  i  w Punkcie Informacyjnym przy ul. Piastowskiej 14 (Ostrówek).
 5. W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 6. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w określonym zakresie i wyznaczonym terminie.
 7. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
 • złożenia wniosku po terminie wyznaczonym na składanie wniosków,
 • nieczytelnego wypełnienia wniosku uniemożliwiającego jego weryfikację,
 • nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie wyznaczonym,
 • cofnięcia wniosku,
 • śmierci osoby, której dotyczy wniosek.
  III. Zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród.
 1. Wnioski podlegają ocenie przez Komisję, powołaną przez Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały.
 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, uwzględniając wysokość środków finansowych zapisanych na dany cel w uchwalonym na dany rok budżecie Województwa Opolskiego, po rozpatrzeniu wniosków spełniających wymogi formalne, przedstawia Zarządowi Województwa Opolskiego listę rekomendowanych wniosków.
 3. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego, w drodze uchwały, po zapoznaniu się z listą rekomendowanych wniosków, o których mowa w pkt III.2.
 4. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu.IV.  Postanowienia końcowe. 1. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego naboru wniosków udzielane są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Żeromskiego 3 w Opolu, tel. 77 44 29 336, 77 44 29 331, 77 44 29 337.
     

Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Karina Lesińska
Data wytworzenia:31.05.2023
Godzina wytworzenia:08:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry