Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.08.2023 13:41:27 do: 16.01.2024 10:49:54, opublikowana przez: Kamil Nowak

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem: aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego  Zgodnie z art. 91 ust. 9c i ust. 9e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 8 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę nr 10231/2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i skierowania go do konsultacji społecznych i opiniowania. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z powyższym projektem w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108 oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Program ochrony powietrza – Aktualizacja programu ochrony powietrza – 2023 r. Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia:

  • w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, telefon: 77 4483 276, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: dos@opolskie.pl lub przez platformę e-puap.
  Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.  

Data ważności:31.08.2023

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:10.08.2023
Godzina wytworzenia:13:36
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry