Wersja historyczna publikacji, ważna od: 31.05.2023 08:33:31 do: nadal, opublikowana przez: Dajana Biedroń

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Nagród im. Karola Miarki

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/256/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagród imienia Karola Miarki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, z 2012 r. poz. 1060 z późn. zm.) , Zarząd Województwa Opolskiego: ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród im. Karola Miarki I. Rodzaj, zakres i odbiorcy nagród

 1. Nagroda może być przyznana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury osobom fizycznym, które w szczególny sposób przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki naszego regionu, wnosząc trwałe wartości humanistyczne do kultury narodowej w myśl idei propagowanych przez Karola Miarkę.
 2.  Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:
1) samorządowe instytucje kultury dla których organizatorem jest Województwo Opolskie, 2) Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 3) uczelnie wyższe mające siedzibę na terenie Województwa Opolskiego, 4) Instytut Śląski w Opolu.
 1. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko raz.
 2. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej w wysokości do 5 000 zł brutto. II. Termin i warunki składania wniosków.
 1. Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu ul. Hallera 9 i w Punkcie Informacyjnym przy ul. Piastowskiej 14 (Ostrówek).
 2. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w określonym zakresie i w terminie 7 dni.
 4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi Załącznik do Uchwały Nr V/45/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z  dnia  26 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie  przyznania dorocznej Nagrody im. Karola Miarki.
 5. Wniosek o przyznanie nagrody nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
1) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 2) śmierci osoby, której wniosek dotyczy, 3) rezygnacji kandydata do nagrody, 4) złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w pkt II.1, 5) nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie. III. Zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród.
 1. Wnioski podlegają ocenie przez Komisję, powołaną Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.
 2. Nagrody przyznaje Marszałek Województwa Opolskiego w oparciu o propozycje przedstawione przez komisję. Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej nagrody IV. Postanowienia końcowe.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego naboru wniosków udzielane są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, tel. 77 44 29 336, 77 44 29 331, 77 44 29 337.

Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Karina Lesińska
Data wytworzenia:31.05.2023
Godzina wytworzenia:08:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry