Wersja historyczna publikacji, ważna od: 26.04.2023 12:34:28 do: nadal, opublikowana przez: Joanna Jaworska

Zawiadomienie o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesji nr 132/2023 z 25 kwietnia 2023 r. na wydobywanie surowca ilastego ceramiki budowlanej z części złoża „Paczków” poniżej rzędnej 233 m n.p.m. położonego na terenie miejscowości Kozielno i Paczków, gm. Paczków, pow. nyski, woj. opolskie, udzielonej Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o. o.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm. / w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm./ Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesji nr 132/2023 z DOŚ-RG.7422.9.2023.KD z 25 kwietnia 2023 r. na wydobywanie surowca ilastego ceramiki budowlanej z części złoża „Paczków” poniżej rzędnej 233 m n.p.m., położonego na terenie miejscowości Kozielno i Paczków, gm. Paczków, pow. nyski, woj. opolskie, udzielonej Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z teścia decyzji oraz z dokumentami sprawy. Treść decyzji udostępniono dnia 26 kwietnia 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”. Udostępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm./. Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określony we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki
Data wytworzenia:26.04.2023
Godzina wytworzenia:12:35
Podmiot udostępniający:Marszałek Województwa Opolskiego
Przewiń do góry