Wersja historyczna publikacji, ważna od: 23.03.2023 11:36:54 do: 23.03.2023 11:37:36, opublikowana przez: Radosław Nowosielecki

LII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 marca 2023r.

Stan: 14 marca 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD LII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w dniu 28 marca 2023 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Informacja wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 11. Raport wykonania w 2022 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie: a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030, b) w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2023 roku dla Województwa Opolskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXI/205/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Św. Jadwigi w Opolu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w formie dotacji celowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektów pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dotacje w roku 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kędzierzyn-Koźle z przeznaczeniem na zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole z przeznaczeniem na remont i modernizację krytej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową hali sportowej w Naroku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pakosławice realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „Dziś Orlik Klubowy, Jutro Stadion Narodowy - 5 Edycja” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2023 r. — V edycja”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego stanowienia i wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego stanowienia i wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odwołania Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego.
 30. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2022 roku.
 31. Sprawozdanie z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w IV kwartale 2022 r.
 32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 33. Wolne wnioski.
 34. Komunikaty.
 35. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Data wytworzenia:14.03.2023
Godzina wytworzenia:13:24
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry