Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.03.2023 15:25:38 do: 16.03.2023 11:26:03, opublikowana przez: Radosław Nowosielecki

LII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 marca 2023r.

Stan: 14 marca 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD LII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w dniu 28 marca 2023 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00
   1. Otwarcie obrad.
   2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
   3. Porządek obrad.
   4. Powołanie sekretarza obrad.
   5. Przyjęcie protokołu z LI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
   6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
   7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
   8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
   9. Interpelacje i zapytania.
   10. Informacja wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
   11. Raport wykonania w 2022 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
   12. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2023 roku dla Województwa Opolskiego.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.
   15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w formie dotacji celowej.
   18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektów pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego stanowienia i wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.
   20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego stanowienia i wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.
   21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
   22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odwołania Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego.
   23. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2022 roku.
   24. Sprawozdanie z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w IV kwartale 2022 r.
   25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
   26. Wolne wnioski.
   27. Komunikaty.
   28. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Data wytworzenia:14.03.2023
Godzina wytworzenia:13:24
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry