Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.03.2023 10:51:02 do: 01.03.2023 10:53:49, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

ul. Krakowska 38 45-075 Opole (Wejście od strony ul. Leona Powolnego lub ul. Krakowskiej – oficyna) tel.: (+48) 77 54 16 200; 77 54 16 201 fax: (+48) 77 54 16 223 tel. kom. sekretariat: 785 320 473 e-mail: dwf@opolskie.pl Komórki organizacyjne:

 • Referat Wdrażania EFRR (WER)
 • Referat Wdrażania EFS (WES)
 • Referat Kontroli (RK)
 • Referat Odwołań (RO)
 • Referat Promocji (RP)
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (RPI)
 • Referat Pomocy Technicznej (RPT)
Do zadań departamentu należy w szczególności:
 1. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) oraz współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi tj. OCRG, WUP oraz ZIT (Biurem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej) w zakresie wdrażania i kontroli projektów, procedury odwoławczej oraz działań informacyjno - promocyjnych,
 2. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021 - 2027) oraz współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi tj. OCRG i WUP w zakresie wdrażania i kontroli projektów, procedury odwoławczej oraz działań informacyjno - promocyjnych,
 3. dokonywanie obsługi procesu wdrażania projektów składanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz FEO 2021 — 2027,
 4. wprowadzanie danych do systemów informatycznych obsługujących proces wdrażania projektów,
 5. obsługa procedury odwoławczej beneficjentów od wyniku naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2014-2020 i FEO 2021 — 2027,
 6. prowadzenie kontroli systemowych w IP oraz na miejscu realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020 i FEO 2021 — 2027,
 7. obsługa procesu odzyskiwania należności w ramach ZPORR, PO KL, RPO WO 2007 — 2013, RPO WO 2014— 2020 oraz FEO 2021 -2027,
 8. nadzór nad systemem raportowania nieprawidłowości w ramach ZPORR, PO KL, RPO WO 2007 — 2013, RPO WO 2014— 2020 i FEO 2021— 2027,
 9. koordynacja wykorzystania pomocy technicznej w ramach RPO WO 2014-2020, FEO 2021 — 2027, Interreg V — A RCz — PL i Programu Interreg Czechy — Polska 2021-2027,
 10. opracowanie i koordynacja realizacji planów działań informacyjno-promocyjnych w województwie opolskim,
 11. opracowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020 i Strategii komunikacji FEO 2021-2027 oraz rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych,
 12. prowadzenie punktów informacyjnych funduszy europejskich (Głównego oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim) - prowadzenie działań informacyjnych dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów, dofinansowanych z Funduszy Europejskich, a także działania z zakresu informowania o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym,
 13. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Podmiotu Regionalnego w ramach Programu Interreg V — A Republika Czeska — Polska (Interreg V — A RCz — PL), Programu Interreg Czechy — Polska 2021-2027.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.03.2023
Godzina wytworzenia:10:34
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry