Wersja historyczna publikacji, ważna od: 09.01.2023 11:58:19 do: 11.01.2023 13:37:09, opublikowana przez: Iwona Marek

Opakowania i opłata produktowa za opakowania

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy:

1) będący organizacjami odzysku opakowań;

2) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:

a) opakowań,

b) produktów w opakowaniach,

3) dystrybuujący produkty w opakowaniach;

4) eksportujący:

a) opakowania,

b) produkty w opakowaniach;

6) wprowadzający opakowania;

7) wprowadzający produkty w opakowaniach.

Działalność można prowadzić  po uprzedniej rejestracji w Rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami: www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Definicja opakowania:
Opakowaniem, w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Wprowadzenie do obrotu:
Jest to odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Za wprowadzenie do obrotu uważa się także import opakowań lub produktów w opakowaniach wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań lub produktów w opakowaniach, dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności. Wprowadzenie do obrotu następuje w dniu: w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych w kraju w dniu wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, przywozu na terytorium kraju, wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań lub produktów w opakowaniach.

Obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach:

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak opakowania w których wprowadził produkty. Ustalenie masy opakowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktami odbywa się na podstawie prowadzonej ewidencji.

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku wprowadzą do obrotu produkty zapakowane w opakowania o łącznej masie opakowań poniżej 1 Mg i złożą marszałkowi województwa w terminie do 15 marca każdego roku dokumenty, o których mowa w art.7 ust. 1 pkt 1) ustawy, zostaną zwolnieni z przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, oraz opłaty produktowej. W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do ww. przedsiębiorców stanowi to pomoc de minimis.

Ponadto na wprowadzającym produkty w opakowaniach spoczywa obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych, który można realizować samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku opakowań. W przypadku samodzielnej realizacji przedsiębiorca przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Obowiązki wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach.
Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach poza ww. wymienionymi, powinien również zorganizować system zbierania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Ponadto wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

Obowiązki prowadzących recykling i inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksportujących i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.
Obowiązani są spełniać wymagania określone dla prowadzonej działalności w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn.zm.), jeżeli są wymagane to posiadać stosowne decyzje z zakresie gospodarowania odpadami, jak również wystawiać odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej dokumenty DPR (dokument potwierdzający recykling),EDPR (dokument potwierdzający eksport/wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi. Od dnia 01 stycznia 2016 r. wprowadzono obowiązek przeprowadzania corocznego audytu zewnętrznego dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego w terminie do 30 kwietnia przez przedsiębiorcę: prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg oraz eksportujący odpady opakowaniowe lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.

Sprawozdawczość i opłata produktowa.
Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu obowiązani są wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu. Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Szczegółowy sposób obliczenia opłaty produktowej został określony w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.  Opłata na publiczne kampanie edukacyjne  – do 31 grudnia roku sprawozdawczego.

Sprawozdania od 2019 r. składane są tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO do dnia 15 marca za rok poprzedni.

 Zwolnienie z opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne

Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej i dokumentów DPR i EDPR oraz obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu opakowania o łącznej masie nieprzekraczającej 1 tonę [Mg], pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca danego roku, elektronicznego Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO wraz z elektronicznymi załącznikami w postaci:

 1. wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
 2. formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłat, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł/kg) oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Formularz można pobrać ze strony: https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

Przedsiębiorcy, którzy nie przedłożą ww. dokumentów do 15 marca rozliczają się na zasadach obowiązujących przedsiębiorców wprowadzających na rynek powyżej 1 Mg opakowań produktów.

Opłaty:

UMWO: 55 1160 2202 0000 0002 0533 3682 – Opłata produktowa w zakresie opakowań
UMWO: 75 1160 2202 0000 0003 4122 5860 – Publiczne Kampanie Edukacyjne w zakresie opakowań

Organ właściwy:Marszałek Województwa - weryfikacja sprawozdań i naliczenie opłat
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1114 z późn.zm.)
 •  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn.zm.)
 •  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów  recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2375)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 2310)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1972)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2306)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1274)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1298)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 170)
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia  2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2526)
 •  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362, z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:23.02.2016
Godzina wytworzenia:12:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry