Wersja historyczna publikacji, ważna od: 23.12.2022 10:58:48 do: nadal, opublikowana przez: Wiesława Deręg

Co to jest PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 12 grudnia 2014 r. Głównym celem Programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020: 1.    Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich. 2.    Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. 3.    Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 4.    Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem. 5.    Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 6.    Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Programem objętych jest 15 działań na realizację których planuje się przeznaczyć łącznie 13,5 mld euro, z czego przeszło 8,6 mld euro będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej (EFRROW), a pozostałe 4,9 mld euro ma stanowić wkład krajowy.   Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast Samorząd Województwa Opolskiego wykonuje zadania Podmiotu Wdrażającego. Wszelkie informacje związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można uzyskać drogą elektroniczną, za pośrednictwem punktu informacyjnego, pod adresem e-mail: info.prow@umwo.opole.pl lub pod numerem telefonu (77) 448 32 05. Szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia dostępne na stronie internetowej: PROW 2014-2020 na stronie Ministerstwa Rolnictwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:24.11.2016
Godzina wytworzenia:12:29
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry