Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.07.2022 10:31:31 do: 17.01.2023 12:22:56, opublikowana przez: Paweł Wójcik

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Osobami pracującymi w komórce, odpowiedzialnymi za współpracę Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi województwa opolskiego są: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego: tel. 77 44 67 846, Aleksandra Zwarycz - Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego: tel. 77 44 67 841, Amelia Gąsiorowska - Starszy Specjalista: tel. 77 44 67 844, Agnieszka Janus - Inspektor - Inspektor: 77 44 67 843, Monika Jodko - Główny Specjalista: tel. 77 44 67 842, Magdalena Borecka - Podinspektor: tel. 77 44 67 848, Tobiasz Gajda - Starszy Specjalista: tel. 77 44 67 848, Anna Bednarska - Podisnspektor: tel. 77 44 67 849 Dorota Sordoń-Bochenek - Główny Specjalista: 77 44 67 849 Karolina Wilkoszewska - Podinspektor: tel. 77 44 67 848 Paweł Wójcik - Sekretarka: tel. 77 44 67 847. Zakres działania:

 1. wzmacnianie rozwoju sektora obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności obywatelskiej w województwie opolskim na rzecz skutecznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i regionu;
 2. prowadzenie działań wspierających III sektor obywatelski, współpracę międzysektorową oraz aktywność obywatelską mieszkańców województwa opolskiego;
 3. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego;
 4. opracowywanie, we współpracy z departamentami, jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 5. opracowywanie procedur (regulaminów) mających na celu ujednolicenie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi, stosowanych przez departamenty Urzędu oraz jednostki organizacyjne;
 6. koordynowanie i nadzorowanie działań departamentów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania i ogłaszania otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego na udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;
 7. edukacja na rzecz aktywizacji poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz pracowników Urzędu;
 8. koordynowanie konsultacji społecznych mających na celu zwiększenie roli sektora obywatelskiego, jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie wpływu obywateli na działania państwa w tym samorządów terytorialnych i rynku na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 9. realizacja inicjatyw lokalnych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 10. współpraca i współdziałanie:- z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,- ze środowiskami młodzieżowymi województwa opolskiego, w tym z Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, - ze środowiskami senioralnymi województwa opolskiego, w tym z Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, - z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi województwa opolskiego;
 11. realizacja zadań na rzecz aktywizacji obywatelskiej i integracji społeczności lokalnej, w tym w społecznościach o których mowa w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym;
 12. obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 13. promowanie III sektora pozarządowego, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych przez organizacje pozarządowe;
 14. wspieranie promocji i organizacji wolontariatu na terenie województwa;
 15. prowadzenie bazy organizacji pozarządowych;
 16. tworzenie, współtworzenie i realizacja projektów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym realizacja projektu „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, działania zrealizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Decyzja o dofinansowaniu RPO WO 2014-2020 nr RPOP.09.04.00-16-0001/20-00 z 03.11.2020 r.;
 17. realizacja zadań wyłonionych w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim, w przypisanym zakresie.
Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:22.09.2016
Godzina wytworzenia:12:01
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry