Wersja historyczna publikacji, ważna od: 04.07.2022 14:14:42 do: 04.07.2022 16:04:34, opublikowana przez: Katarzyna Oszańca

ROZEZNANIE RYNKU na „PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ORAZ BUDOWA SYSTEMU IT” w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398

NAZWA PROJEKTU LUB PROGRAMU

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360), jak również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079.), zwanej dalej „ustawą PZP”, a jedynie rozpoznaniem rynku służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej opisanego zadania.

 3.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ORAZ BUDOWA SYSTEMU IT” w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza Strona 2 z 5 w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_System IT.

4.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie określonym w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_System IT. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy i stałego kontaktu z Zamawiającym.

5.            WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej:
  • posiadania wiedzy i doświadczenia;
  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.            TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycenę usługi należy składać do 11 lipca 2022 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail: dos@opolskie.pl. O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu e-mail na skrzynkę Zamawiającego. Wycena powinna zawierać następujące elementy: cena jednostkowa netto; cena jednostkowa brutto, łączna cena netto i brutto w dwóch wariantach przedstawione na załączonym do ogłoszenia formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 Rozeznania rynku_formularz. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Tomaszem Tańczukiem nr tel. 77/549 38 71.

Data ważności:04.07.2022
Osoba odpowiedzialna:Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Typ:Rozeznanie rynku

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Data wytworzenia:04.07.2022
Godzina wytworzenia:14:08
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry