Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.06.2022 14:52:41 do: nadal, opublikowana przez: Tomasz Tańczuk

ROZEZNANIE RYNKU na świadczenie dostawy pn.: WYKONANIE ORAZ DOSTAWA OZNAKOWANYCH GADŻETÓW PROMOCYJNYCH w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 – LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (B5,B7)

  1. NAZWA PROJEKTU LUB PROGRAMU

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459), jak również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej „ustawą PZP”, a jedynie rozpoznaniem rynku służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej opisanego zadania.
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa oznakowanych gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 (B5,B7). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy i stałego kontaktu z Zamawiającym.
  1. WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej:
  • posiadania wiedzy i doświadczenia;
  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycenę usługi należy składać do 13 czerwca 2022 r. do godz. 12:00, wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail: dos@opolskie.pl. O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu e-mail na skrzynkę Zamawiającego. Wycena powinna zawierać następujące elementy: cena jednostkowa netto; cena jednostkowa brutto, łączna cena netto i brutto w dwóch wariantach przedstawione na załączonym do ogłoszenia formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Patrycją Wojciechowską nr tel. 77/549 38 70.

Data ważności:13.06.2022
Osoba odpowiedzialna:Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Typ:Rozeznanie rynku

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Data wytworzenia:06.06.2022
Godzina wytworzenia:14:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry