Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.06.2022 09:08:08 do: 01.06.2022 09:10:32, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Sportu i Turystyki

ul. Żeromskiego 3 45-053, Opole tel.: (+48) 77 44 29 330 fax: (+48) 77 44 29 328 e-mail: dst@opolskie.pl Dyrektor: Roman Stęporowski Z-ca Dyrektora: Bartosz Ostrowski 1. Zadania Departamentu Sportu i Turystyki realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności: 1) przygotowywanie, opracowywanie, opiniowanie, wdrażanie dokumentów programowych i projektów dotyczących kultury fizycznej i turystyki, 2) realizacja procedur dotyczących nagród w dziedzinie sportu oraz stypendiów sportowych, 3) współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki       i krajoznawstwa, 4) organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie, wspierania       kultury fizycznej, upowszechniania turystyki oraz kontrola i ocena rozliczania realizacji zadań         publicznych zleconych w trybie konkursowym i pozakonkursowym, 5) wspieranie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz znaczących imprez o tej tematyce promujących województwo, 6) promocja produktów i atrakcji turystycznych województwa opolskiego podczas krajowych i zagranicznych targów, imprez i wydarzeń, a także współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną w tym zakresie, 7) prowadzenie Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI dla dyrektywy 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz pełnienie roli koordynatora Systemu dla całego Urzędu, 8) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, prowadzenie kontroli w tym zakresie oraz występowanie na rzecz klientów w sprawach wypłaty      środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy        ubezpieczenia na rzecz podróżnych, na zasadach określonych w treści tych umów, 9) prowadzenie spraw w zakresie zaszeregowania obiektów hotelarskich, do odpowiedniego rodzaju i kategorii, ewidencja tych obiektów, wydawanie promes oraz prowadzenie kontroli w         tym zakresie, 10) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru organizatorów szkoleń uprawniających do przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie, 11) prowadzenie wszystkich spraw w zakresie nadawania uprawnień przewodnikom górskim oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie, 12) powoływanie członków komisji egzaminacyjnych z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, organizowanie egzaminów. Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.06.2022
Godzina wytworzenia:09:04
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry