Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.05.2022 10:19:19 do: 10.05.2022 10:30:39, opublikowana przez: Iwona Marek

Rejestry, ewidencje i archiwa

   1. Rejestry, ewidencje.

    W na podstawie Regulaminu organizacyjnego w Urzędzie prowadzone są następujące rejestry:
    Departament Organizacyjno - Administracyjny, Biuro Sejmiku
    Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Rejestr skarg i wniosków Anna Żurek  77 541 63 89  a.zurek@opolskie.pl
    2. Rejestr petycji składanych do organów samorządu województwa

    Anna Żurek

     77 541 63 89 a.zurek@opolskie.pl  
    3. Rejestr aktów wewnętrznych Anna Żurek 77 541 63 89 a.zurek@opolskie.pl
    4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw Anna Żurek 77 541 63 89 a.zurek@opolskie.pl
    5.
    Rejestr upoważnień i pełnomocnictw osób/podmiotów do działania w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego i Województwa
    Aleksandra Andruszkiewicz 77 541 63 89 a.andruszkiewicz@opolskie.pl
    6.
    Wykaz tematycznych rejestrów umów (tematyczne rejestry umów znajdują się we właściwych merytorycznie departamentach)
    rejestr umów zleceń i o dzieło
    Iwona Marek  77 541 65 86 i.marek@opolskie.pl
    8. Rejestr uchwał Zarządu Województwa Anna Mielec, Katarzyna Piechówka, Marta Warzycha 77 541 63 12 doa@opolskie.pl
    9. Rejestr aktów prawa miejscowego Anna Mielec, Katarzyna Piechówka, Marta Warzycha 77 541 63 12 doa@opolskie.pl
    10. Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Radosław Nowosielecki 77 541 65 56 sejmik@opolskie.pl
    11. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych właściwe merytorycznie departamenty
    12. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Aleksandra Andruszkiewicz  77 541 63 89  a.andruszkiewicz@opolskie.pl
    13. Rejestr przesyłek wpływających Rejestr przesyłek wychodzących Przemysław Mościchowski 77 541 63 33 p.moscichowski@opolskie.pl
     Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
    Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Rejestr umów dotacyjnych udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego Jolanta Wieliczko 77 444 55 00 j. wieliczko@opolskie.pl
    2. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Karolina Gumienna 77 444 55 22 k.gumienna@opolskie.pl
    3. Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Karolina Gumienna 77 444 55 22 k.gumienna@opolskie.pl
    4. Rejestr psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Karolina Gumienna 77 444 55 22 k.gumienna@opolskie.pl
    5. Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa opolskiego Monika Morka 77 444 55 14 m.morka@opolskie.pl
    Departament Kultury, Turystyki i Sportu
    Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa opolskiego Elżbieta Pasławska 77 442 93 26 e.paslawska@opolskie.pl
    2. Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii Elżbieta Pasławska 77 442 93 26 e.paslawska@opolskie.pl
    3. Rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich Maria Głogiewicz 77 442 93 26 m.glogiewicz@opolskie.pl
    Departament Infrastruktury i Gospodarki
    Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu Marek Karawan 77 44 82 156 m.karawan@opolskie.pl
    Adrian Starowicz 77 44 82 144 a.starowicz@opolskie.pl
    2. Ewidencja wydanych zezwoleń na przewóz osób Anna Walentynowicz 77 44 82 155 a.walentynowicz@opolskie.pl
    Błażej Śmiech 77 44 82 148 b.smiech@opolskie.pl
    3. Ewidencja egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy Aneta Burosch 77 44 82 183 a.lipinska@opolskie.pl
    Zbigniew Bilski 77 44 82 154 z.bilski@opolskie.pl
    4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Aneta Burosch 77 44 82 183 a.lipinska@opolskie.pl
    Departament Skarbu Województwa
    Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Ewidencja zasobów nieruchomości Mariusz Kozok 77 44 82 156 m.kozok@opolskie.pl
    Łukasz Gil 77 44 82 143 l.gil@opolskie.pl
    Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Referat Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
    Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
    2. Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
    3. Ewidencja materiałów zasobu Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
    4. Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Pracownicy RGiK i ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
    5. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (Standardowe opracowanie kartograficzne) Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
    6. Kartograficzne opracowania tematyczne Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
    7. Baza danych monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
    Inspektor Ochrony Danych
    Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
    1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wojciech Merkel 77 541 64 50 iod@opolskie.pl
    2. Rejestr naruszeń ochrony danych Wojciech Merkel 77 541 64 50 iod@opolskie.pl
  • Departament Edukacji i Rynku Pracy
   Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
   1. Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim Dariusz Joniak 77 44 67 833 d.joniak@opolskie.pl

   2. Archiwa

   Archiwum zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Podstawa prawna: Zarządzenie nr 15/2001 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 maja 2001r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działalności archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego.
    Departament Organizacyjno - Administracyjny
   Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
   Ewidencja zasobu rejestru archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Arleta Ciupińska 77 541 64 07
   Rejestr Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa Opolskiego Arleta Ciupińska 77 541 64 07
    

   3. IMI - System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym UE.

  • W celu realizacji obowiązku współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy pomiędzy administracjami państw członkowskich, Komisja Europejska stworzyła narzędzie informatyczne o nazwie System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (skrót od ang.: Internal Market Information System).
  • Czym jest system IMI IMI umożliwia identyfikację właściwych instytucji administracyjnych w państwach członkowskich UE oraz wymianę informacji między nimi w języku narodowym w oparciu o wcześniej przetłumaczone pytania i odpowiedzi. Dzięki IMI instytucje administracji publicznej, takie jak: urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa, urzędy centralne oraz jednostki samorządu zawodowego mają możliwość zweryfikować w szybki i łatwy sposób autentyczność dokumentów przedstawionych przez usługodawców (przedsiębiorców) oraz osoby legitymujące się określonymi kwalifikacjami. Zakres działaniaSystem IMI obsługuje aktualnie dwa obszary:
   • kwalifikacje zawodowe (PQ - Professional Qualifications) - obszar regulowany przez dyrektywę 2005/36/WE ws. uznawania kwalifikacji zawodowych;
   • usługi (SD - Services Directive) - obszar regulowany przez dyrektywę 2006/123/WE ws. usług na rynku wewnętrznym.
   W Polsce rolę Koordynatora Krajowego Systemu IMI oraz Koordynatora modułu Usługi pełni Ministerstwo Gospodarki (Departament Spraw Europejskich). Rolę Koordynatora modułu Kwalifikacje zawodowe pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   Rejestry w systemie IMI prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
   Nazwa rejestru Jednostka prowadząca rejestr
   Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy podstawowe i kursy doszkalające dla kandydatów na doradców i doradców ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych Departament Infrastruktury i Gospodarki
   Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
   Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa opolskiego  Departament Kultury, Sportu i Turystyki
   Rejestr zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% Departament Infrastruktury i Gospodarki
   Rejestr zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami Departament Ochrony Środowiska
   Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów Departament Ochrony Środowiska
   Strona główna systemu IMI Komisji Europejskiej Strona Ministerstwa Rozwoju

4. Sposób i zasady dostępu do rejestrów/ewidencji/archiwum

Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.

Informacje można uzyskać dzwoniąc pod podane nr telefonów lub na miejscu w siedzibach poszczególnych departamentów/biur.

Godziny, w których można się zapoznać z treścią: poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:07.09.2016
Godzina wytworzenia:15:53
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry