Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.04.2022 10:32:59 do: 05.01.2023 10:52:37, opublikowana przez: Iwona Marek

Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / zmiany planu w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego

Kategoria:Opiniowanie planów i programów > Zagospodarowanie przestrzenne > Współpraca z administracją samorządową
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podmioty uprawnione:

wójt/burmistrz/prezydent miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / zmiany planu (tekst wraz z załącznikiem graficznym – mapa planu)

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9, 45-887 Opole

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19a), w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tj. za pośrednictwem Zarządu Województwa Opolskiego).

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - postanowienie
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
  3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Data wytworzenia:12.11.2019
Godzina wytworzenia:09:52
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry