Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.04.2022 09:33:10 do: 14.04.2022 11:53:30, opublikowana przez: Karolina Superczyńska

Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa

Kategoria:Działalność gospodarcza
Komórka organizacyjna:Departament Infrastruktury i Gospodarki
Przedmiot sprawy:

Przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terenie województwa opolskiego, prowadzący lub chcący prowadzić obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % oraz piwem lub napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18%, z wyjątkiem piwa powinni zwrócić się w tym celu o zezwolenie w formie decyzji administracyjnej marszałka województwa.

Dodatkowe informacje:

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2019r. weszły w życie nowe przepisy.

Wnioski i dokumenty należy wysyłać z  miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Województwa Opolskiego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia, który zawiera:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy,
 2. siedzibę i adres przedsiębiorcy,
 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta,
 5. wnioskowany termin ważności zezwolenia,
 6. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
 7. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 8. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
 9. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości
  w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4.

Wyżej wskazane oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:

 1. “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia .

*Oświadczenie składają przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy występują o wydanie zezwolenia.

Wzory aktualnych druków do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem. (pobierz – zał.1 doc.)

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa. (pobierz – zał.2 doc.)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa *) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
z wyjątkiem piwa *). (pobierz – zał.3 doc.)

Obowiązek informacyjny dot. danych osobowych. (nie dotyczy osób prawnych). (pobierz – zał. 4 doc.)

 

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia w wysokości 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących
o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśniecie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł brutto.

W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych
w roku poprzedzającym wygaśniecie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł brutto, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Inne opłaty:

Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.

Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych
o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1 000 zł.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

lub Kancelaria Ogólna
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Referat Transportu i Gospodarki
tel. 77 44 82 183

Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 46  ust. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)na decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole, ul. Oleska 19a
tel.: (77) 453 83 67, faks: (77) 453 83 67

Uwagi:

Numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Nr rachunku: 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467

Przelew należy kierować na ww. adres i numer konta, a w jego tytule wpisać:

zezwolenie – piwo, zezwolenie – wino lub decyzja zmieniająca – piwo lub wino, zezwolenie na wyprzedaż – piwo lub wino.

Do wniosku o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia, o której mowa w art. 92 ust. 1

Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na rachunek organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 5.

Warunki wykonywania działalności na podstawie zezwolenia (art. 94  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.):

Art. 94. Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1, jest:

1) (uchylony)

2) sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych;

3) prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy,
o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów;

4) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz
u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami;

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta;

6) (uchylony)

7) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu;

8) zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy,

w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

9) (uchylony)

Definicje:

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – (kwota brutto) (art. 21 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi – zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 21 pkt 7 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego –nie później niż w ciągu miesiąca.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

1)Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi
o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2018. poz. 2137 z późn. zm). (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002137),

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z  późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Data wytworzenia:12.11.2019
Godzina wytworzenia:10:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry