Wersja historyczna publikacji, ważna od: 07.02.2022 14:41:53 do: 11.03.2022 14:40:38, opublikowana przez: Tomasz Tańczuk

ZAPYTANIE PUBLICZNE NA świadczenie usługi pn.: Tłumaczenia w zakresie j. angielskiego w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 (C2, D1, D2) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1.          NAZWA PROJEKTU LUB PROGRAMU

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL - LIFE19 GIE/PL/000398 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł). Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25). Rodzaj zamówienia: usługa.

3.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia w zakresie języka angielskiego w ramach realizacji projektu LIFE pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL - LIFE19 GIE/PL/000398 (C2, D1, D2) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.          WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej:
 • posiadania wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 12:00, wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail: dos@opolskie.pl. O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu e-mail na skrzynkę Zamawiającego. Cena powinna zawierać takie, elementy jak jednostkową cenę netto; cenę brutto, przedstawione na załączonym do ogłoszenia formularzu, stanowiącym załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego.

6.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:
 • posiadać datę sporządzenia i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
 • zawierać nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Wykonawcy;
 • zawierać cenę netto i brutto w złotych polskich;
 • zostać sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego do zapytania ofertowego;
 • zawierać uzupełnione i podpisane załączniki: załącznik nr 2. Spełnienie warunku udziału; załącznik nr 3. Wykaz wykonanych usług;
 • oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Przesłanki odrzucenia oferty:
 • oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem punktów 13.9 oraz 13.10,
 • została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

7.          KRYTERIUM WYBORU OFERT

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i uzyskała łącznie ze wszystkich kryteriów oceny ofert największą liczbę punktów. Ocena punktowa, o której mowa powyżej zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert bądź odstąpienie od podpisania umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej z wykonawcą, który przedstawił tę ofertę. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od podpisania umowy, zamawiający ma prawo zlecić realizację zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą w dalszej kolejności liczbę punktów. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
 • oczywiste omyłki pisarskie – omyłki nie budzące wątpliwości bezsporne – powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy ją i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej poprawienia; o oczywistości omyłki świadczy więc kilka w/w cech, w tym sposób jej powstania – jednak ten sposób powstania musi wynikać wprost z charakteru omyłki, a nie z przeprowadzonego badania, co oznacza, że każdy powinien wskazać ten sam sposób powstania omyłki,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny to omyłka w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, można uznać, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Błędem w obliczeniu ceny będzie podanie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług. Zamawiający może, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia poprosić o uzupełnienie. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.              OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że na stronie: zamieszczona  jest klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.  Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.

9.    INFORMACJA O NIE WYŁONIENIU OFERENTA

Zgodnie z punktem 13.5 Zapytania ofertowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert. W związku z powyższym, nie wyłoniono oferenta do wykonania ww. zadania. Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Beatą Heczko, nr tel. 77/549 38 75

Data ważności:14.02.2022
Osoba odpowiedzialna:Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Typ:Zakupy Program LIFE

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Data wytworzenia:04.02.2022
Godzina wytworzenia:15:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry