Wersja historyczna publikacji, ważna od: 03.01.2022 13:31:41 do: nadal, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Ochrony Środowiska

ul. Hallera 9 45-867, Opole tel.: (+48) 77 44 29 310 e-mail: dos@opolskie.pl Adres do korespondencji: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole Dyrektor: Manfred Grabelus Z-ca Dyrektora: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Komórki organizacyjne:

 • Referat ds. Opłat i Windykacji (ROP)
 • Referat Geologii (RG)
 • Referat Pozwoleń Środowiskowych (RPŚ)
 • Referat Gospodarki Odpadami (RGO)
 • Zespół Polityki Ekologicznej (ZPE)
 • Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE (LIFE)
 1. W Departamencie w ramach Referatu Geologii funkcjonuje stanowisko Geologa Wojewódzkiego.
 2. Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw z zakresu: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o pomocy de minimis, ustawy o pomocy publicznej, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów w zakresie ochrony środowiska,
  2. naliczanie i redystrybucja opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty recyklingowej, opłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opłaty rejestrowej i rocznej dot. wpisu do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym prowadzenie ewidencji, przyjmowanie i naliczanie opłat, obsługa finansowo-księgowa, gromadzenie i redystrybucji wpływów z opłat, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,
  3. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska, m.in. planu gospodarki odpadami, programu ochrony powietrza, programu ochrony środowiska przed hałasem, programu ochrony środowiska,
  4. prowadzenie i monitorowanie baz danych i rejestrów w zakresie gospodarki odpadami,
  5. współpraca z organami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zapewnienia warunków do realizacji polityki ekologicznej państwa w regionie,
  6. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  7. realizacja zadań w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  8. prowadzenie wojewódzkiego archiwum geologicznego,
  9. opiniowanie i uzgadnianie wynikające z ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
  10. współpraca oraz prowadzenie spraw będących w kompetencji samorządu województwa dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  11. wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzanie stosownych egzaminów,
  12. prowadzenie spraw będących w kompetencji Sejmiku i Zarządu wynikających z ustawy o ochronie przyrody dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,
  13. wykonywanie nadzoru wobec Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych,
  14. realizacja projektu „LIFE” pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:15.02.2016
Godzina wytworzenia:14:28
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry