Wersja historyczna publikacji, ważna od: 03.01.2022 09:34:49 do: 03.01.2022 09:41:19, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Organizacyjno – Administracyjny

ul. Piastowska 12 45-082, Opole tel.: (+48) 77 54 16 400 fax: (+48) 77 54 16 403 e-mail: doa@opolskie.pl Departamentem kieruje Dyrektor: Marcin Puszcz Z-ca Dyrektora: Anna Kurdej - Michniewicz

 1. Zadania Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego realizują:
 • Referat Organizacji i Rozwoju Personalnego - ORP
 • Zespół Obsługi Zarządu - OZ
 • Referat Prawny - PR
 • Referat Administracji - ADM
 • Referat Zamówień Publicznych - ZP
 • Kancelaria Ogólna - KO
 • Stanowisko Pracy BHP - BHP
 1. W Departamencie w ramach Kancelarii Ogólnej działa Punkt Informacyjny Urzędu.
 2. Departament obsługuje administracyjnie i organizacyjnie Sekretarza Województwa.
 3. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. opracowywanie dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Urzędu,
  2. wykonywanie czynności koordynujących pracę Urzędu w tym obsługa sekretariatów: Marszałka, Wicemarszałków oraz Członków Zarządu,
  3. prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń Zarządu,
  4. przygotowanie i koordynacja zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Sejmiku,
  5. koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie,
  6. monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków, petycji oraz procesu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie,
  7. prowadzenie w imieniu Marszałka spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
  8. realizacja zadań związanych z uzyskiwaniem informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
  9. opracowywanie wewnętrznych aktów prawa pracy,
  10. prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  11. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  12. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
  13. planowanie i wdrażanie polityk i rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
  14. koordynowanie spraw związanych z odbywaniem stażu przez absolwentów skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz organizowanie praktyk zawodowych i studenckich,
  15. zapewnienie obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu,
  16. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym zamówień publicznych realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych,
  17. gospodarowanie środkami trwałym, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem Urzędu,
  18. prowadzenie wszechstronnej obsługi techniczno-administracyjnej Urzędu w tym w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych,
  19. realizacja zadań remontowo-inwestycyjnych na potrzeby Urzędu,
  20. prowadzenie archiwum zakładowego,
  21. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz sprawowanie kontroli w zakresie objętym wpisem do rejestru przedsiębiorców,
  22. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.
  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa  

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.07.2015
Godzina wytworzenia:13:36
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry