Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.12.2021 14:06:45 do: 26.04.2022 11:34:26, opublikowana przez: Paweł Wójcik

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Osobami pracującymi w komórce, odpowiedzialnymi za współpracę Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi województwa opolskiego są: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego: tel. 77 44 67 846, Aleksandra Zwarycz - Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego: tel. 77 44 67 841, Izabela Podobińska - Główny Specjalista: tel. 77 44 67 845, Amelia Gąsiorowska - Starszy Specjalista: tel. 77 44 67 844, Agnieszka Janus - Inspektor - Inspektor: 77 44 67 843, Monika Jodko - Główny Specjalista: tel. 77 44 67 842, Magdalena Borecka - Podinspektor: tel. 77 44 67 848, Tobiasz Gajda - Starszy Specjalista: tel. 77 44 67 848, Paweł Wójcik - Sekretarka: tel. 77 44 67 847. Zakres działania:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2.  wzmacnianie rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez wspieranie sektora obywatelskiego oraz aktywności obywatelskiej w województwie opolskim na rzecz skutecznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i regionu,
 3. prowadzenie wysokiej jakości działań wspierających III sektor obywatelski, współpracę międzysektorową oraz aktywność obywatelską mieszkańców województwa opolskiego,
 4. opracowywanie, we współpracy z departamentami i jednostkami organizacyjnymi, programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 5. opracowywanie procedur (regulaminów) mających na celu ujednolicenie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi, stosowanych przez departamenty Urzędu oraz jednostki organizacyjne,
 6. koordynowanie i nadzorowanie działań departamentów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania trybu pozakonkursowego na udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,
 7. edukacja na rzecz aktywizacji poprzez organizowanie szkoleń i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz pracowników Urzędu,
 8. konsultacje społeczne mające na celu zwiększenie roli sektora obywatelskiego, jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie wpływu obywateli na działania państwa w tym samorządów terytorialnych i rynku na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 9. realizacja inicjatyw lokalnych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 10. współpraca i współdziałanie:  - ze środowiskami młodzieżowymi województwa opolskiego, w tym z Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, - ze środowiskami senioralnymi województwa opolskiego, w tym z Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego, - z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi województwa opolskiego,
 11.  realizacja zadań  na rzecz aktywizacji obywatelskiej i integracji społeczności lokalnej, w tym w społecznościach o których mowa w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
 12.  obsługa organizacyjno-merytoryczna Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
 13. obsługa organizacyjno-merytoryczna Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
 14. promowanie III sektora pozarządowego, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych przez    organizacje pozarządowe,
 15. realizacja projektu „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, działania zrealizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Decyzja o dofinansowaniu RPO WO 2014-2020 nr RPOP.09.04.00-16-0001/20-00 z 03.11.2020 r.,
 16. wspieranie promocji i organizacji wolontariatu,
 17. realizacja procedury inicjatywy obywatelskiej,
 18. prowadzenie zadań związanych z realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:22.09.2016
Godzina wytworzenia:12:01
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry