Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.10.2021 13:37:36 do: 19.11.2021 10:57:48, opublikowana przez: Iwona Marek

Informacje ogólne

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem postępowania administracyjnego, jak również zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

 1. Interesantów przyjmuje się w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 2. Senatorów, posłów i radnych oraz osoby chore i niepełnosprawne przyjmuje się w godzinach pracy Urzędu poza kolejnością.
 3. Kasa Urzędu obsługuje pracowników Urzędu i interesantów w dniach pracy Urzędu w godzinach 10.00 – 12.00.
 4. Pracownicy prowadzą postępowanie bezstronnie i wnikliwie. Szybko i uprzejmie załatwiają sprawy interesantów, bez zbędnej zwłoki udzielają im niezbędnych wyjaśnień.
 5. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanych.

Informacja o sposobie załatwiania spraw w postaci elektronicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

Z dniem 1 maja 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektroniczny, które nałożyły na organy władzy publicznej obowiązek umożliwienia odbiorom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadku gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. A zatem wszyscy zainteresowani mają możliwość załatwienia sprawy urzędowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednak warunkiem przyjęcia podania złożonego w postaci elektronicznej jest spełnienie warunków formalnych przez wnoszącego podanie. Dokument elektroniczny powinien zatem:
  1. być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
  2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
Podania i wnioski opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na adres poczty elektronicznej:kancelaria@opolskie.pl.  

Informacja o przyjmowanych dokumentach elektronicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przyjmuje dokumenty elektroniczne na adres kancelaria@opolskie.pl

Akceptowane są struktury fizyczne dokumentów w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Akceptowane są następujące rodzaje nośników danych:
 • płyta CD, DVD
 • pendrive
Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:09.12.2014
Godzina wytworzenia:08:54
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry