Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.09.2021 14:41:25 do: 14.10.2021 09:42:00, opublikowana przez: Wojciech Dudek

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

STAN PRAC NAD PROGRAMEM REGIONALNYM NA LATA  2021-2027 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

   

Uchwałą nr 5575/2021 z dnia 27 września 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego skierował projekt programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do konsultacji społecznych, które prowadzone są w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie:

od 30 września 2021 r. do 7 listopada 2021 r. (38 dni) – FEO 2021-2027

od 30 września 2021 r. do 29 października 2021 r. (30 dni) – OOŚ

  W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentów i zgłaszania uwag oraz opinii. Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Opolskiego.   Projekt programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (skrót: FEO 2021-2027) Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (skrót: OOŚ)   Podczas konsultacji społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zorganizuje szereg spotkań, poświęconych programowi Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Konsultacje obejmują całe województwo opolskie oraz szeroki krąg interesariuszy. Uwagi, wnioski i opinie do projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać: a) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag: Formularz elektroniczny zgłaszania uwag do FEO 2021-2027 Formularz elektroniczny zgłaszania uwag do OOŚ   b) poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacjefeo2027@opolskie.pl lub za pośrednictwem platformy ePuap: Formularz zgłaszania uwag do FEO 2021-2027 (wersja edytowalna) Formularz zgłaszania uwag do OOŚ (wersja edytowalna)   c)poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

45-082 Opole, ul. Piastowska 14 lub

Departament Funduszy Europejskich,

45-075 Opole, ul. Krakowska 38,

z dopiskiem „Konsultacje społeczne FEO 2021-2027” lub „Konsultacje społeczne prognozy OOŚ”: Formularz zgłaszania uwag do FEO 2021-2027 (wersja edytowalna) Formularz zgłaszania uwag do OOŚ (wersja edytowalna)   d) ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu (pokój nr 202) – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z pracownikiem departamentu, nr tel. 77 5416227, 77 5416234). Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jeśli będą zasadne, zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Pytania związane z konsultacjami prosimy kierować na adres e-mail: konsultacjefeo2027@opolskie.pl   Załączniki: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Regulamin konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko          
31 sierpnia 2021 r. Szanowni Państwo, informujemy o: 1. Przystąpieniu do opracowania projektu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027: Obwieszczenie FEO Formularz-konsultacyjny_FEO 2021-2027 Założenia Programu 2021-2027   2. Przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: Obwieszczenie OOŚ Formularz-konsultacyjny_prace nad OOŚ Założenia przeprowadzenia ooś dla projektu FEO 2021-2027  
W dniu 18 stycznia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. W projekcie Umowy Partnerstwa przedstawiony został podział środków Unii Europejskiej pomiędzy poszczególne krajowe oraz regionalne programy operacyjne, które podzielono według algorytmu opartego na wskazanych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca regionu. Kwota zaproponowana dla województwa opolskiego to 763 mln EUR. Należy zaznaczyć, iż zostało podzielonych około 75% środków, a blisko 25% przeznaczono na tzw. rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania (w czasie negocjacji kontraktu programowego). Rezerwa ta wynosi 7,1 mld EUR i rozdysponowana zostanie na wszystkie 16 województw. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, ochrony zdrowia, kultury i turystyki, rewitalizacji oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Mając na uwadze zalecenia KE ustalona została nazwa Programu: Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 . Zakres tematyczny polityki spójności na lata 2021-2027 obejmuje w szczególności 5 celów polityki, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+). Planuje się skierować wsparcie na następujące obszary:
 • w ramach Celu Polityki 1 – Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej:
  • innowacje w gospodarce
  • e-usługi publiczne oraz cyfryzacja MŚP
  • wzrost konkurencyjności w MŚP
  • inteligentne specjalizacje regionu,
 • w ramach Celu Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem:
  • efektywność energetyczna
  • odnawialne źródła energii
  • zapobieganie zagrożeniom
  • gospodarka wodno-ściekowa
  • gospodarka o obiegu zamkniętym
  • ochrona różnorodności biologicznej
  • strategie niskoemisyjne – ten obszar zostanie wyodrębniony do osobnej osi priorytetowej programu,
 • w ramach Celu Polityki 3 – Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych:
  • infrastruktura drogowa,
 • w ramach Celu Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych (EFS + EFRR):
  • rynek pracy
  • programy zdrowotne dla aktywności zawodowej
  • rozwój edukacji
  • kształcenie ustawiczne
  • aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • integracja społeczna obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych
  • usługi zdrowotne i społeczne
  • Europejski Budżet Obywatelski (EBO) realizowany w ww. zakresie
  • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (EFRR)
  • inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR)
  • inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (EFRR).
 • w ramach Celu Polityki 5 – Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych:
  • dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na obszarach miejskich
  • Europejska Inicjatywa Miejska
  • Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na pozostałych obszarach
  • Europejska Inicjatywa Sołecka.
Równolegle trwają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego 2030, która jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki i cele rozwoju województwa opolskiego [planowane przyjęcie w III kwartale 2021 r.]. Obecnie trwają prace nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego  2021-2027, który następnie będzie podlegał konsultacjom społecznym oraz zostanie opracowana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.  

Metryczka

Dokument wytworzył:Wojciech Dudek
Data wytworzenia:31.03.2021
Godzina wytworzenia:13:19
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry