Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2021 12:06:50 do: 03.01.2022 14:02:59, opublikowana przez: Iwona Marek

Biuro Kontroli i Audytu

ul. Żeromskiego 3 45-053, Opole tel.: (+48) 77 54 16 801 e-mail: bka@opolskie.pl Dyrektor - Audytor wewnętrzny: Michalina Domańska-Zabawczuk Z-ca Dyrektora - Audytor wewnętrzny: Adam Kułakowski Komórki organizacyjne:

 • Zespół Kontroli
 • Zespół Audytu
 1. Do zakresu działania Biura należy w szczególności :
  1. planowanie roczne, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad działalnością kontrolną wykonywaną przez departamenty w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w zakresie określonym w ustawach, umowach i porozumieniach,
  2. prowadzenie kontroli w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, w tym wynikających z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie legalności, celowości, gospodarności i rzetelności gospodarki finansowej oraz na polecenie Marszałka w innych podmiotach, w tym prowadzenie sprawozdawczości,
  3. przeprowadzanie na zlecenie Zarządu Województwa kontroli w spółkach prowadzących działalność leczniczą, zgodnie z art. 212 k.s.h., w tym w szczególności w zakresie: realizacji zadań określonych w akcie założycielskim lub regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarki finansowej,
  4. koordynowanie w skali całego Urzędu spraw związanych z kontrolami i audytami przeprowadzonymi w Urzędzie przez podmioty zewnętrzne, z uwzględnieniem odrębnych procedur w zakresie audytów i kontroli środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym: a) współpraca z departamentami w zakresie przygotowania dla potrzeb kontroli i audytu niezbędnych informacji, w szczególności kopii, wyciągów z dokumentów, zestawień i obliczeń, b) opracowanie w oparciu o przekazane przez departamenty informacje, zastrzeżeń do zapisów wystąpienia pokontrolnego oraz zapisów sprawozdań z zadań audytowych, c) monitorowanie realizacji przez departamenty wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli zewnętrznych oraz rekomendacji wynikających z przeprowadzonych zadań audytowych oraz informowanie Marszałka Województwa Opolskiego o wynikach tego monitorowania, d) przygotowanie informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz o wdrożeniu rekomendacji z audytów zewnętrznych,
  5. planowanie roczne i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
  6. planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:11.03.2016
Godzina wytworzenia:14:53
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry