Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2021 12:05:33 do: 03.01.2022 13:56:38, opublikowana przez: Iwona Marek

Biuro Sejmiku

ul. Piastowska 14 - Ostrówek 45-081, Opole tel.: (+48) 77 54 16 550 do 557 fax: (+48) 77 54 16 551 e-mail: sejmik@opolskie.pl Dyrektor: Damian Cedro  

 1. Biurem Sejmiku kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy.
 2. Zakres działania Biura Sejmiku realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.
 3. Do zakresu działania Biura należy:
  1. techniczno-administracyjna obsługa sesji Sejmiku, komisji stałych i doraźnych, zespołów kontrolnych oraz klubów radnych,
  2. prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał oraz opinii i wniosków komisji i radnych, a także egzekwowanie ich terminowej realizacji,
  3. opracowywanie projektów planów pracy Sejmiku i jego komisji, projektów uchwał dotyczących spraw proceduralnych i merytorycznych oraz sprawozdań i informacji na posiedzenia komisji i sesje Sejmiku,
  4. zapewnienie pełnej obsługi dla realizacji zadań Sejmiku, Przewodniczącego Sejmiku, komisji, klubów radnych, w tym rejestracja i przekazywanie wniosków, interpelacji i zapytań Marszałkowi i Zarządowi,
  5. przesyłanie do regionalnej izby obrachunkowej i wojewody aktów prawa miejscowego podlegających nadzorowi oraz przekazywanie aktów prawnych do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
  6. realizacja czynności związanych ze współdziałaniem Sejmiku i jego komisji z organizacjami społecznymi i politycznymi,
  7. organizowanie i obsługa narad i konferencji, w tym konferencji prasowych zwoływanych przez Przewodniczącego Sejmiku oraz współpraca z mediami,
  8. realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem petycji składanych do Sejmiku, w tym przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie,
  9. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Sejmik tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego”,
  10. organizacja i obsługa krajowych i zagranicznych kontaktów Sejmiku,
  11. realizacja działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o działalności Sejmiku i wykonywaniu mandatu przez radnych.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:22.06.2012
Godzina wytworzenia:14:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry