Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2021 11:47:05 do: 13.10.2021 11:59:25, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

ul. Barlickiego 17 45-083, Opole tel.: (+48) 77 44 29 340 fax: (+48) 77 44 29 340 e-mail: dzp@opolskie.pl Dyrektor: Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora: Mateusz Figiel   Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli (Information Office of Opolskie Region in Bruksela) Rue du Luxembourg 3, 3rd floor 1000 Brussels, Belgium tel.: 0032 465 27 1010 e-mail: bruksela@opolskie.pl www: bruksela.opolskie.pl Osoby do kontaktu: Anna Bereźnicka: a.bereznicka@opolskie.pl Paweł Bliźnicki: p.bliznicki@opolskie.pl Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji (Vertretung der Woiwodschaft Oppeln) Große Bleiche 60-62 (Eingang Petersstrasse) D- 55116 Mainz Tel.: +49 (0) 6131 3295 737 Fax: +49 (0) 6131 3295 911 E-mail: p.lebzuch@opolskie.de www: opolskie.de Osoba do kontaktu: dr Przemysław Łebzuch  

 1. Zakres działania Departamentu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw. W ramach Departamentu funkcjonuje Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli jako zamiejscowe komórki Urzędu. Pracą Departamentu kieruje dyrektor.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. realizacja współpracy zagranicznej województwa zgodnie z zapisami dokumentu "Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego",
  2. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami wspierającymi współpracę międzynarodową, szczególnie z instytucjami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, z instytucjami międzynarodowymi, w tym Unii Europejskiej w zakresie realizowanych przez wymienione jednostki kontaktów zagranicznych,
  3. nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz przedstawicielami innych organizacji,
  4. monitorowanie i koordynacja działań oraz realizacji umów związanych ze współpracą międzynarodową Województwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego,
  5. inicjowanie i realizacja projektów, programów i innych inicjatyw mających na celu rozwój wielopłaszczyznowej współpracy z regionami partnerskimi Województwa oraz innymi partnerami zagranicznymi,
  6. opracowywanie projektów dokumentów lub ich modyfikacja, będących podstawą prowadzonej przez województwo współpracy zagranicznej,
  7. obsługa merytoryczna, organizacyjna i protokolarna wyjazdów zagranicznych Marszałka, członków Zarządu oraz radnych Województwa, a także oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych,
  8. koordynacja wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu oraz udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego departamentom przy organizacji wizyt zagranicznych i nawiązywaniu kontaktów z instytucjami międzynarodowymi,
  9. monitorowanie działań instytucji unijnych w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów Województwa,
  10. inicjowanie oraz zaangażowanie w realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  11. organizowanie staży, wizyt studyjnych, wymian, spotkań gospodarczych zwłaszcza w regionach partnerskich województwa opolskiego oraz w Brukseli,
  12. inicjowanie, organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z promocją województwa, przy współpracy z departamentami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się promocją regionu,
  13. współpraca z izbami oraz związkami podmiotów gospodarczych i innymi instytucjami na rzecz promocji gospodarczej i inwestycyjnej Województwa,
  14. współpraca oraz udział w przedsięwzięciach na rzecz promocji Województwa,
  15. udział w realizacji projektów własnych urzędu, zwłaszcza w zakresie przedsięwzięć promocyjnych, organizacji konkursów i innych działań związanych z promocją regionu.
   
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:06.02.2015
Godzina wytworzenia:14:17
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry