Wersja historyczna publikacji, ważna od: 12.05.2021 08:31:23 do: 12.05.2021 08:32:22, opublikowana przez: Iwona Marek

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat Gospodarki Odpadami
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający wyroby zawierające azbest.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Informację o wyrobach zawierających azbest przedkłada podmiot wykorzystujący wyroby zawierające azbest corocznie właściwemu marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Informacja o wyrobach zawierających azbest powinna być zgodna  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa – przyjęcie i weryfikacja informacji
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

  •  

    Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680).

  •  

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywani i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860).

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – zał. Nr 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31)

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:17.01.2014
Godzina wytworzenia:12:45
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry