Wersja historyczna publikacji, ważna od: 11.05.2021 15:32:00 do: 11.05.2021 15:32:33, opublikowana przez: Izabela Podobińska

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Osobami pracującymi w komórce, odpowiedzialnymi za współpracę Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi województwa opolskiego są: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego: tel. 77 44 67 846, Izabela Podobińska - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych: tel. 77 44 67 845, Milena Englot - Brzozowska - Starszy Specjalista: tel. 77 44 67 843, Agnieszka Janus - Inspektor - Inspektor: 77 44 67 844, Monika Jodko - Starszy Inspektor: tel. 77 44 67 842, Magdalena Królikowska - Podinspektor: tel. 77 44 67 848, Tobiasz Gajda - Starszy Specjalista: tel. 77 44 67 847, Paweł Wójcik - Sekretarka: tel. 77 44 67 847. Zakres działania:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
 • sporządzanie projektów uchwał Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa,
sporządzanie projektów programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdań z realizacji programów we współpracy z departamentami UMWO,
 • współpraca z departamentami przy realizacji programu,
 • sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań określonych ww. ustawie na rzecz Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • kontrola organizacji pożytku publicznego zleconych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie stron internetowych dla organizacji pozarządowych, w tym portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.opolskie.pl,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji,
 • prowadzenie baz danych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego oraz współpracujących z samorządem województwa,
 • przeprowadzanie, koordynowanie i nadzorowanie organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego,
 • opracowywanie procedur związanych ze współpracą Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego,
 • opiniowanie wniosków wpływających od organizacji pozarządowych dotyczących szeroko rozumianej współpracy z samorządem województwa, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz priorytety samorządu województwa w tym zakresie,
 • prowadzenie biblioteczki dla organizacji pozarządowych,
 • gromadzenie wydawnictw i informacji związanych z organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza dotyczących współpracy administracji publicznej z tymi organizacjami, • prowadzenie strony internetowej dotyczącej organizacji pozarządowych,
 • współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, w tym obsługa organizacyjno-merytoryczna posiedzeń Rady,
 • współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, w tym obsługa organizacyjno-merytoryczna posiedzeń Rady
 • obsługa Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,
 • obsługa Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.
Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:22.09.2016
Godzina wytworzenia:12:01
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry