Wersja historyczna publikacji, ważna od: 31.03.2021 13:30:00 do: 31.08.2021 08:02:01, opublikowana przez: Wojciech Dudek

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

STAN PRAC NAD PROGRAMEM REGIONALNYM NA LATA  2021-2027 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

  W dniu 18 stycznia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. W projekcie Umowy Partnerstwa przedstawiony został podział środków Unii Europejskiej pomiędzy poszczególne krajowe oraz regionalne programy operacyjne, które podzielono według algorytmu opartego na wskazanych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca regionu. Kwota zaproponowana dla województwa opolskiego to 763 mln EUR. Należy zaznaczyć, iż zostało podzielonych około 75% środków, a blisko 25% przeznaczono na tzw. rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania (w czasie negocjacji kontraktu programowego). Rezerwa ta wynosi 7,1 mld EUR i rozdysponowana zostanie na wszystkie 16 województw. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, ochrony zdrowia, kultury i turystyki, rewitalizacji oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Mając na uwadze zalecenia KE ustalona została nazwa Programu: Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 . Zakres tematyczny polityki spójności na lata 2021-2027 obejmuje w szczególności 5 celów polityki, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+). Planuje się skierować wsparcie na następujące obszary:
 • w ramach Celu Polityki 1 – Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej:
  • innowacje w gospodarce
  • e-usługi publiczne oraz cyfryzacja MŚP
  • wzrost konkurencyjności w MŚP
  • inteligentne specjalizacje regionu,
 • w ramach Celu Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem:
  • efektywność energetyczna
  • odnawialne źródła energii
  • zapobieganie zagrożeniom
  • gospodarka wodno-ściekowa
  • gospodarka o obiegu zamkniętym
  • ochrona różnorodności biologicznej
  • strategie niskoemisyjne – ten obszar zostanie wyodrębniony do osobnej osi priorytetowej programu,
 • w ramach Celu Polityki 3 – Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych:
  • infrastruktura drogowa,
 • w ramach Celu Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych (EFS + EFRR):
  • rynek pracy
  • programy zdrowotne dla aktywności zawodowej
  • rozwój edukacji
  • kształcenie ustawiczne
  • aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • integracja społeczna obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych
  • usługi zdrowotne i społeczne
  • Europejski Budżet Obywatelski (EBO) realizowany w ww. zakresie
  • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (EFRR)
  • inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR)
  • inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (EFRR).
 • w ramach Celu Polityki 5 – Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych:
  • dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na obszarach miejskich
  • Europejska Inicjatywa Miejska
  • Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na pozostałych obszarach
  • Europejska Inicjatywa Sołecka.
Równolegle trwają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego 2030, która jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki i cele rozwoju województwa opolskiego [planowane przyjęcie w III kwartale 2021 r.]. Obecnie trwają prace nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego  2021-2027, który następnie będzie podlegał konsultacjom społecznym oraz zostanie opracowana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.  

Metryczka

Dokument wytworzył:Wojciech Dudek
Data wytworzenia:31.03.2021
Godzina wytworzenia:13:19
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry