Wersja historyczna publikacji, ważna od: 09.03.2021 06:31:21 do: 09.03.2021 06:39:12, opublikowana przez: Natalia Ochędzan

Informacja i promocja – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020)

 

Zasady promocji i oznakowania projektów 

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów.  

Ogólne zasady

We wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej, popularyzujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, musi być zapewniona właściwa identyfikacja wizualna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE), tj. stosowanie odpowiednich oznaczeń. Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji operacji, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Chodzi o to, by prowadzone działania były zgodne z charakterem operacji i jej celem, prawidłowo oznaczone, zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i realizowane na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, a także rozliczone we wniosku o płatność, prowadzone w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność końcową, co może zostać zweryfikowane w trakcie kontroli ex-post. Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności. Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca operacji. Obowiązkowe jest również umieszczenie tablicy w siedzibie rybackiej lokalnej grupy działania (RLGD). Kiedy to zrobić? Tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania operacji, a tablice pamiątkowe po jej zakończeniu. Obowiązek prowadzenia działań informacyjno–promocyjnych dotyczy wszystkich beneficjentów.   Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis operacji i wstaw znaki Unii Europejskiej i PO RYBY. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www. Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojej operacji znajdziesz w Księdze Wizualizacji Znaku.  

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” musisz oznaczać:
  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z operacją podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników operacji,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.
Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:
  • znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
  • logo PO RYBY 2014-2020, złożone z symbolu graficznego oraz nazwy programu.
W zestawie kilku znaków logo Unii Europejskiej zawsze występuje po prawej stronie, logo PO RYBY 2014-2020 po lewej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości. W przypadku działań informacyjnych i promocyjnych finansowanych z funduszy EFRROW i EFMR, które beneficjent realizuje w formie materiałów przedstawianych do publicznej wiadomości, różnią się one oznaczeniem od jednofunduszowych. Ich wymogi określa rozporządzenie 808/2014 oraz Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Zgodnie z nimi takie działania oznaczamy elementami:
  • logo Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020);
  • logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020);
  • logo LEADER – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader;
  • znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.
 

Znak Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Znak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (wersja polska i angielska) Znak Unia Europejska (wersja polska i angielska) Znak Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (wersja polska i angielska)  

Znak PO RYBY 2014-2020

Logo PO RYBY 2014-2020  

Widoczność znaków

Logo UE oraz logo PO RYBY 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, aby logotypy i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne. Minimalna wysokość symbolu Unii wynosi 1 cm. W przypadku niewielkich przedmiotów reklamowych, minimalna wysokość to 5 mm  

Kolejność znaków

Znak PO RYBY 2014-2020 znajduje się zawsze z lewej strony, a logo Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie można umieścić logotypów w poziomie, należy wykorzystać pionowe ułożenie, w którym logo PO RYBY 2014-2020 znajduje się na górze, a logo UE na dole. Przykładowe ułożenie logotypów  

Liczba znaków

Liczba znaków zestawionych – w jednej linii – ze sobą nie może przekraczać czterech. Dodatkowe znaki, jeśli są niezbędne, należy umieścić w innej linii. Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków można dodać logo beneficjenta. Natomiast nie można umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a nie są beneficjentami.  

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Księdze Wizualizacji Znaku określiliśmy obowiązujące Wzory tablic. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji.   Więcej informacji dotyczących prawidłowego oznaczania działań i obowiązków beneficjenta programu zawiera Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca od dnia 15 lutego 2019 r Poniżej do pobrania zaktualizowana Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca od dnia 01.01.2021 r. Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r.

Operacje realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zestawienie operacji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby 2014-2020 przez Samorząd Województwa Opolskiego Publikacja dla dzieci "Ryby mają głos!" Ryby mają głos! ARCHIWUM Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” z 26.10.2016r

Metryczka

Dokument wytworzył:PT
Data wytworzenia:12.04.2018
Godzina wytworzenia:10:18
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry