Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.02.2021 08:31:06 do: 15.02.2021 09:12:38, opublikowana przez: Iwona Marek

Departament Organizacyjno – Administracyjny

Departament Organizacyjno - Administracyjny ul. Piastowska 14 45-082, Opole tel.: (+48) 77 54 16 400 fax: (+48) 77 54 16 403 e-mail: doa@opolskie.pl Departamentem kieruje Dyrektor: Marcin Puszcz Z-ca Dyrektora: Anna Kurdej - Michniewicz Komórki organizacyjne:

 • Referat Prawny
 • Kancelaria Ogólna
 • Stanowisko Pracy BHP
 • Referat Organizacji i Rozwoju Personalnego
 • Zespół Obsługi Zarządu
 • Referat Administracji
 • Referat Zamówień Publicznych
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 11)
 1. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
   1. przygotowywanie i ewidencjonowanie upoważnień i pełnomocnictw,
   2. opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, zarządzeń Marszałka i innych aktów normujących pracę Urzędu,
   3. prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń Zarządu,
   4. przygotowanie i koordynacja zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Sejmiku,
   5. koordynowanie spraw związanych z opracowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
   6. monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków, petycji oraz procesu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie,
   7. prowadzenie w imieniu Marszałka spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
   8. realizacja zadań związanych z uzyskiwaniem informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
   9. opracowywanie aktów prawa pracy, w szczególności: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   10. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Urzędu, w tym finansowanych w ramach pomocy technicznej programów unijnych oraz koordynacja działań związanych z adaptacją pracownika na stanowisku pracy,
   11. prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   12. prowadzenie spraw w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) m.in.: obsługi przystępowania pracownika do PPK, polityki informacyjnej dla pracowników oraz współpracy z instytucją zarządzającą i prowadzącą PPK,
   13. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem organizacji konkursów na stanowiska nie objęte ustawą o pracownikach samorządowych,
   14. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
   15. prowadzenie spraw z zakresu rozwoju personalnego pracowników, w tym podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi HR,
   16. koordynowanie spraw związanych z odbywaniem stażu przez absolwentów skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz organizowanie praktyk zawodowych i studenckich,
   17. zapewnienie obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu,
   18. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym zamówień publicznych realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych,
   19. gospodarowanie środkami trwałym, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem Urzędu,
   20. prowadzenie wszechstronnej obsługi techniczno - administracyjnej Urzędu oraz obsługi w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym:
    1. administrowanie obiektami użytkowanymi przez Urząd,
    2. zapewnienie fizycznej ochrony Urzędu,
    3. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami oraz remontami obiektów i pomieszczeń Urzędu,
    4. organizacja transportu pojazdami własnymi i obcymi,
    5. zaopatrzenie Urzędu w materiały, sprzęt, towary, itp.,
    6. zapewnienie łączności,
   21. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i archiwum,
   22. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz sprawowanie kontroli w zakresie objętym wpisem do rejestru przedsiębiorców,
   23. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.
   Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.07.2015
Godzina wytworzenia:13:36
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry