Wersja historyczna publikacji, ważna od: 26.08.2020 10:44:00 do: 26.08.2020 10:48:09, opublikowana przez: Katarzyna Oszańca

Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy

Projekt "Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: RPOP.05.00.00 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: RPOP.05.01.00 Ochrona różnorodności biologicznej
Beneficjent: Województwo Opolskie
Tytuł projektu: "Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy"
Partnerzy Gmina Paczków i Gmina Krapkowice
Termin realizacji projektu do 30 września 2021 r.
Wartość projektu: 343 211,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 289 663,00 zł
Nr umowy: RPOP.05.01.00-IZ.00-16-0009/17
Cel projektu: Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury (wyposażenia) obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody. Planowane efekty: 1) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim tj. „Otmuchowsko-Nyski”, "Bory Niemodlioskie, "Las Głubczycki", "Wronin - Maciowakrze", "Mokre – Lewice, 2) wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy - ośrodka edukacji przyrodniczej, 3) montaż 2 tablic edukacyjno-informacyjnych, druk publikacji o przyrodzie wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim oraz opracowanie strony internetowej o obszarach chronionego krajobrazu w województwie opolskim

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Śrdowiska
Data wytworzenia:12.03.2019
Godzina wytworzenia:13:56
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry