Wersja historyczna publikacji, ważna od: 26.08.2020 10:27:46 do: 26.08.2020 10:28:53, opublikowana przez: Katarzyna Oszańca

Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu

Projekt „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: RPOP.05.00.00 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: RPOP.05.01.00 Ochrona różnorodności biologicznej
Beneficjent: Województwo Opolskie
Tytuł projektu: Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu
Partnerzy Gmina Leśnica i Gmina Pokój
Termin realizacji projektu do 30 kwietnia 2021 r.
Wartość projektu:  870 118,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 732 700,00 zł
Nr umowy: RPOP.05.01.00-IZ.00-16-0001/18
  Cel projektu: Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu poprzez wdrożenie systemu gromadzenia i udostępniania danych przyrodniczych w oparciu o technologię GIS, wyposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, przygotowanie programów ochrony cennych przyrodniczo rzek, rozpoznanie zasobów wybranych gatunków zwierząt i ich siedlisk oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.  Planowane efekty:
  1. wdrożenie systemu gromadzenia i udostępniania danych przyrodniczych w oparciu o technologię GIS,
  2. wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny,
  3. wykonanie 2 inwentaryzacji przyrodniczych wybranych gatunków zwierząt i ich siedlisk na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
  4. opracowanie 2 programów ochrony dla rzeki Budkowiczanki i Bogacicy wraz z publikacjami podsumowującymi, gdzie niespecjalistycznym językiem zostaną spopularyzowane najważniejsze treści związane z koniecznością ochrony i odtwarzania najcenniejszych obszarów wodno-błotnych, w tym mikroretencji,
  5. analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, tj. sporządzenie ekspertyzy dot. Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" oraz organizacja dwóch zagranicznych wyjazdów edukacyjnych,
  6. wykonanie i montaż 2 tablic edukacyjnych o wymiarach 1,2x1,6 m.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:27.01.2020
Godzina wytworzenia:08:57
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry