Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.05.2020 10:34:21 do: 29.03.2021 15:08:45, opublikowana przez: Iwona Marek

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ksow Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Doświadczenia płynące z funkcjonowania w Polsce Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2007-2013 pokazały, że dobrze działająca sieć służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizację różnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. KSOW stała się forum aktywnej wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Sieć wspierała również administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich. W latach 2014-2020, KSOW wspierać będzie wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) na różnych etapach jego realizacji. Podstawą wdrażania KSOW będzie plan działania na lata 2014-2020. Wykonywany on będzie przez dwuletnie plany operacyjne. W ramach KSOW utworzona zostanie również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Ponadto w okresie programowania na lata 2014-2020 KSOW obejmuje również działania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie Komunikacyjnym. W ramach KSOW realizowane będą również przedsięwzięcia i aktywności inicjowane przez podmioty działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które interesują się zmianami zachodzącymi we Wspólnej Polityce Rolnej. Sieć umożliwi im wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Dodatkowo w ramach KSOW podmioty te będą mogły nawiązać współpracę i wymienić się wiedzą i doświadczeniami z partnerami z innych państw członkowskich UE oraz z podmiotami zainteresowanymi taką wymianą z państw trzecich. KSOW przyczyni się również do pozyskiwania i upowszechniania, w oparciu o potencjał i efekty pracy SIR, informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i dobrych praktykach w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. W okresie 2014-2020 wykorzystane zostanie szereg narzędzi i mechanizmów w celu skutecznego angażowania partnerów i interesariuszy w funkcjonowanie sieci, tak aby wszyscy aktywnie uczestniczyli w jej działaniach i w konsekwencji posiadali realny wpływ na przemiany zachodzące na obszarach wiejskich. KSOW ma charakter otwarty. Zadaniem KSOW będzie skupianie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym instytucji i organizacji pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Strukturę KSOW tworzą: jednostka centralna oraz jednostki regionalne, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW. Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja Zarządzająca, czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z przepisami krajowymi upoważnił Fundację Pomocy dla Rolnictwa FAPA w drodze rozporządzenia do wykonywania zadań tej jednostki. Jednostki regionalne umiejscowione są w samorządach województw. Zapraszamy do współpracy z KSOW. Po więcej informacji zapraszamy na www.opolskie.ksow.pl  

Metryczka

Dokument wytworzył:Violetta Ruszczewska
Data wytworzenia:08.10.2015
Godzina wytworzenia:13:46
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry