Wersja historyczna publikacji, ważna od: 17.04.2020 10:05:30 do: 02.09.2021 12:49:51, opublikowana przez: Anna Żurek

Skargi i wnioski

Każdemu przysługuje prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych zarówno w interesie publicznym, jak również w celu ochrony interesów własnych lub interesów innej osoby za jej zgodą. Tryb rozpatrywania wniosków i skarg określa ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, która w dziale VIII reguluje postępowanie dotyczące skarg i wniosków. Skarga lub wniosek powinny być wniesione pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna lub tytuł. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawę załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca. Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują: Prezes Rady Ministrów i wojewodowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Ważne jest również rozróżnienie właściwych organów do rozpatrzenia wniosku lub skargi. Jeśli skarga lub wniosek wpłynie do organu, który nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, wówczas organ ten ma obowiązek w terminie 7 dni przekazać go właściwemu organowi. Natomiast jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg,  organem właściwym jest, w zakresie dotyczącym zadań lub działalności:

 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
 2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
 3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
 4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,
 5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,
 6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,
 7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
 8. ministra - Prezes Rady Ministrów,
 9. konsula- Minister właściwy ds. zagranicznych
 10. organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.
Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania. Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przez :
 1. Marszałka lub wyznaczonego przez niego Członka Zarządu w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00,
 2. Członków Zarządu w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 15.30,
 3. Sekretarza, codziennie w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach od 7:30 do 15:30,
 4. Dyrektorów departamentów merytorycznych, codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:10.06.2015
Godzina wytworzenia:08:56
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry