Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.03.2020 14:45:44 do: 06.03.2020 14:49:54, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Szkody łowieckie

Kategoria:Rolnictwo
Przedmiot sprawy:

Zarząd Województwa Opolskiego odpowiada za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach polnych obwodów łowieckich i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – łoś.

Podmioty uprawnione:

Właściciel lub posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda

Wymagania i potrzebne dokumenty:

1. Wniosek (wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej) w postaci papierowej albo elektronicznej (ePUAP) o odszkodowanie za szkody łowieckie, zawierający w szczególności:
– imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
– wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
– wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;
– dokumenty potwierdzające, że zgłaszający jest właścicielem lub posiadaczem gruntu rolnego, na
którym wystąpiła szkoda, np.:
• wypis z rejestru gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania
wniosku),
• akt notarialny, umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający formę prawną władania,
• oświadczenia od ewentualnych współwłaścicieli dot. rezygnacji z dochodzenia odszkodowania z
tytułu danej szkody na rzecz wnioskodawcy,
• ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

2. Wniosek o szacowanie szkody łowieckiej składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód:
1. nie później niż 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
2. w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
a. poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem          uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
b. w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia

Oględziny oraz szacowanie ostateczne szkody jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.
Oględzin szkody dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.
Ostatecznego szacowania szkody dokonuje się najpóźniej na jeden dzień przed sprzętem uszkodzonej uprawy.

Uwaga: w przypadku szkód łowieckich na gruntach rolnych położonych w obwodach łowieckich spełniających wymogi art

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Kancelaria Ogólna ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretariat ul. Hallera 9, 45-876 Opole, e-mail: drw@opolskie.pl, w godzinach pracy Urzędu pn-pt. 7:30 – 15:30

Tryb odwoławczy:

Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Uwagi:

Odszkodowanie za szkody łowieckie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 – do dnia następującego po dniu:
a.w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo
b.w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo
c.zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:
  1. art. 50 ust. 1, ust. 1b, ust 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 67, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. poz. 776).
Osoba odpowiedzialna:Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data wytworzenia:06.03.2020
Godzina wytworzenia:14:30
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry