Wersja historyczna publikacji, ważna od: 28.02.2020 14:57:32 do: 06.03.2020 13:50:36, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych w zakresie określonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82)

Kategoria:Rolnictwo
Przedmiot sprawy:

Wydawanie opinii do wniosków kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III na cele nierolnicze

Podmioty uprawnione:

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
  • Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
  • Wykaz powierzchni gruntów rolnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów oraz określeniem celu przeznaczenia w projekcie planu.
  • Załączniki graficzne, w tym mapa poglądowa oraz mapa zawierająca dane z ewidencji gruntów i budynków (uwierzytelniona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), na której należy zaznaczyć w sposób czytelny tereny już zainwestowane oraz tereny posiadające już zgody właściwych organów na zmianę przeznaczenia.
  • Ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:

a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze
b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze.

Dokumenty wymagane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi -wykaz dokumentów dostępny na stronie: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Gospodarka-Ziemia

Opłaty:

Zwolnione z opłat

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kancelaria Ogólna ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretariat ul. Hallera 9, 45-876 Opole

Uwagi:

Wniosek oraz całość dokumentacji należy sporządzić w 2 egzemplarzach

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1, art. 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.)

Osoba odpowiedzialna:Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data wytworzenia:10.10.2016
Godzina wytworzenia:11:52
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry