Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.02.2020 13:27:41 do: 25.02.2020 13:42:50, opublikowana przez: Joanna Wilczyńska

Ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych

Kategoria:Rolnictwo
Przedmiot sprawy:

Ustanawianie przez Marszałka Województwa Opolskiego obrębu hodowlanego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wniosku złożonego przez uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Znoszenie przez Marszałka Województwa Opolskiego obrębu hodowlanego w drodze decyzji administracyjnej na wniosek uprawnionego do rybactwa albo z urzędu, jeżeli uprawniony do rybactwa trwale zaprzestał prowadzenia w obrębie hodowlanym działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb.

Podmioty uprawnione:

Uprawniony do rybactwa na podstawie art. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek o ustanowienie obrębu hodowlanego zawierający następujące dane:
  a) pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy, dokładny adres obiektu,
  b) opis obiektu ze wskazaniem powierzchni, w przypadku stawów powierzchni ogroblowanej i użytkowej (lustra wody), rodzaju i wielkości produkcji rybackiej
 2. Dokumenty potwierdzające prawo rybackiego wykorzystania obiektu stawowego lub innego zbiornika wodnego (akt notarialny lub umowa dzierżawy) aktualne wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek, na których planowane jest ustanowienie obrębu hodowlanego
 3. Czytelna mapa obiektu stawowego z naniesionymi stawami, groblami, ciekami wodnymi punktami poboru i zrzutu wody wraz z dokładnie zaznaczonymi granicami wnioskowanego obrębu hodowlanego
 4. Umowa zawarta z uprawnionym do rybactwa w obwodzie rybackim (w przypadku gdy do obrębu hodowlanego włączony będzie odcinek cieku wchodzący w skład obwodu rybackiego, którego użytkownikiem jest inna osoba prawna lub fizyczna)
 5. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzenia wodnego i/lub na piętrzenie wód i/lub pobór wód na potrzeby obiektów stawowych i/lub zrzut wody z obiektów stawowych – oryginał do wglądu
 6. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnianiu warunków sanitarno – weterynaryjnych i posiadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na rachunek bankowy: Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek – Ratusz, Bank Millennium SA, nr konta 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249, (należy napisać tytułem: decyzja – ustanowienie lub zniesienie obrębu hodowlanego)

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretariat
ul. Hallera 9
45-867 Opole

Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.z 2016 r., poz. 486 ze zm.) od powyższej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Zgodnie z art. 16 ustawy o rybactwie śródlądowym uprawniony do rybactwa ma obowiązek oznakować obręb hodowlany. Zasady oznakowania obrębu zawarte są w § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm. ).

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652)

Osoba odpowiedzialna:Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data wytworzenia:07.10.2016
Godzina wytworzenia:08:37
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry