Wersja historyczna publikacji, ważna od: 09.01.2020 08:47:55 do: 16.07.2020 10:50:01, opublikowana przez: Iwona Marek

Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Departament Ochrony Środowiska
Podmioty uprawnione:

Podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza, składujące odpady, mające obowiązek w drodze samoopodatkowania złożyć stosowany wykaz oraz uiścić opłatę na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Prawidłowo sporządzony wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska należy sporządzić zgodnie ze wzorem wykazu ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018, poz. 2527) oraz według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Opłaty:

Numer konta: 16 1160 2202 0000 0000 4089 4067

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Deprtament Ochorny Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Uwagi:

Stawki i formularze

Rok korzystania ze środowiska STAWKI WZORY DRUKÓW
2019 MP. z 2018 r. poz. 1038 Dz.U. z 2019 r. poz. 2443
2018 Dz.U. z 2017 r. poz. 2490 Dz.U. z 2018 r. poz. 2527
2017 MP. z 2016 r. poz. 718 Dz.U. z 2014 r. poz. 274 z późn. zm.
2016 Dz.U. z 2015 r. poz. 1875 Dz.U. z 2014 r. poz. 274 z późn. zm.
2015 MP. z 2014 r. poz.790 Dz.U. z 2014 r. poz. 274 z późn. zm.
2014 MP. z 2013 r. poz. 729 Dz.U. z 2014 r. poz. 274 z późn. zm.

 

Organ właściwy:Marszałek Województwa - weryfikacja wykazów i naliczenie opłat
Podstawa prawna:

UWAGA – ZMIANY W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat z tytułu poboru wód oraz  z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.). W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska począwszy od 1 stycznia 2019 r. przedkładają do Marszałka Województwa Opolskiego wykazy zawierające informacje i dane o korzystaniu ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz składowania odpadów. Przedmiotowa nowelizacja dotyczy opłat należnych za rok 2018 oraz kolejne okresy rozliczeniowe i ma odzwierciedlenie we wzorach druków, których zmiana ukazała się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018, poz. 2527).

Do opłat należnych za okres do 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jednocześnie  w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu  każdego z rodzajów korzystania ze środowiska (tj. emisji zanieczyszczeń do powietrza, składowania odpadów) nie przekracza 100 zł  podmiot korzystający ze środowiska zwolniony jest z obowiązku przedkładania wykazu.

UWAGA – ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.) wprowadzonych na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z  dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255), począwszy od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów    i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu  każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. W świetle powyższego niniejsze zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2016 r. oraz kolejne okresy rozliczeniowe. Natomiast wykazy za lata ubiegłe tj. za okres od II półrocza 2012 r. do 2015 r. nie podlegają zwolnieniu.

UWAGA – ZMIANA SYSTEMU NALICZANIA OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OD 2013 r.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska od 1 stycznia 2013 roku weszły w życie zmiany w sposobie naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska zgodnie, z którymi:

  • Począwszy od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska składa roczny wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
  • Termin składania wykazów oraz wnoszenia opłat upływa z dniem 31 marca roku następnego.
  • Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.
  • Ustaje obowiązek przedkładania przedmiotowych wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, a w przypadku podmiotów składujących odpady- wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
  • Zasady naliczania opłat za lata wcześniejsze (do roku 2012 włącznie) pozostają bez zmian tj. informacje o korzystaniu ze środowiska sporządzamy w systemie półrocznym, a wysokość kwoty zwolnionej z uiszczania opłaty wynosi 400 zł za półrocze dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.

 

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:15.01.2016
Godzina wytworzenia:11:10
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry