Wersja historyczna publikacji, ważna od: 30.12.2019 11:54:36 do: 18.12.2020 08:42:22, opublikowana przez: Wojciech Dudek

Projekty pomocy technicznej RPO WO 2014-2020

  Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2020 rok Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2020 rok Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/19-00 z 16.12.2019r. Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Wartość projektu: 15.625.880,00 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 13.281.998,00 PLN Wkład własny z budżetu województwa: 2.343.882,00 PLN. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.   Krótki opis: W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020, zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013 oraz przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027.   Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.
  PDz obejmuje następujące zadania:
 • Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu - do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w formie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno - promocyjnej, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.
Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 - Pomoc Techniczna.    

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2019 rok Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI - Pomoc techniczna Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2018 rok Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/18-00 z 17.12.2018r. Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Wartość projektu: 14.749.940,00 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 12.537.449,00 PLN Wkład własny z budżetu województwa: 2.212.491,00 PLN. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Krótki opis: W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020, zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013 oraz przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027. Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:
 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.
PDz obejmuje następujące zadania:
 • Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu - do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w formie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno - promocyjnej, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.
Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 - Pomoc Techniczna.

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2018 rok Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI - Pomoc techniczna Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2018 rok Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/17-00 z 18.12.2017r. Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Wartość projektu: 13.970.231,76 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 11.874.696,99 PLN Wkład własny z budżetu województwa: 2.095.534,77 PLN. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Krótki opis: W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013. Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:
 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.
PDz obejmuje następujące zadania:
 • Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu - do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w mediach, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.
Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 - Pomoc Techniczna.

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2017 rok Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI - Pomoc techniczna Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2017 rok Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/15-00 z 28.11.2016r. Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Wartość projektu: 13.357.060,00 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 11.353.501,00 PLN Wkład własny z budżetu województwa: 2.003.559,00 PLN. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Krótki opis: W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013.   Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:
 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.
  PDz obejmuje następujące zadania:
 • Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu - do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w mediach, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.
Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 - Pomoc Techniczna.
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016 rok Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI - Pomoc techniczna Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016 rok Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0004/15-00 z 25.01.2016r. Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Wartość projektu: 13.315.000,00 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 11.317.750,00 PLN Wkład własny z budżetu województwa: 1.997.250,00 PLN. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Krótki opis: W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013. PDz obejmuje następujące zadania:
 1. Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu - do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
 2. Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania - obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 3. Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w mediach, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.
Przedmiotowe działania przyczyniają się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny.
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na lata 2014-2015 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na lata 2014-2015 Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/15-00 z 26.10.2015r. Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Wartość projektu: 12 498 372,18 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 10 623 616,35 PLN Wkład własny z budżetu województwa: 1 874 755,83 PLN. Krótki opis projektu: W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013. PDz obejmuje następujące zadania:
 1. Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
 2. Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 – Ewaluacja i badania – obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 3. Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w mediach, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.
Przedmiotowe działania przyczyniają się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Sługocki
Data wytworzenia:11.05.2016
Godzina wytworzenia:13:11
Podmiot udostępniający:Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Przewiń do góry