Wersja historyczna publikacji, ważna od: 17.12.2019 13:14:07 do: 11.05.2021 11:02:39, opublikowana przez: Iwona Marek

Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat Geologii
Podmioty uprawnione:
Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ubiegające się o korzystanie z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem – wg wzoru
 2. Do wniosku dołącza się:
  • wycenę informacji geologicznej wykonaną metodą zryczałtowanej wartości,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany lub rejestru instytutów naukowych (dokumenty przedstawia się w postaci egzemplarzy oryginalnych bądź kopii uwierzytelnionych przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata, z oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia poświadczenia, a w przypadku dokumentów sporządzonych w językach obcych ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, przy czym za aktualny odpis
  uważa się dokument wydany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące);
  • załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna,
  • kopie decyzji dotyczących posiadanego pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada pozwolenie.
UWAGI!!!
Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje w formie umowy pisemnej, która określa treść i zakres korzystania z informacji geologicznej oraz wysokość opłaty za korzystanie z informacji.
Opłaty:
Obliczenia zryczałtowanej wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, dokonuje się na podstawie liczby i głębokości otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
– 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
– 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.
Opłatę należy wnieść na rachunek Ministerstwa Środowiska (numer rachunku podawany jest w umowie o korzystanie z dokumentacji geologicznej).
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Tryb odwoławczy:

brak

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019r., poz. 868 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724).
Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Data wytworzenia:21.10.2015
Godzina wytworzenia:11:11
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry