Wersja historyczna publikacji, ważna od: 16.12.2019 13:44:15 do: 11.05.2021 11:09:19, opublikowana przez: Iwona Marek

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat Geologii
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ubiegające się o zatwierdzenie dokumentacji geologicznych.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. wniosek o zatwierdzenie dokumentacji,
  2. cztery egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłaty:
Opłata skarbowa: 10 zł
Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Opola
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy:
Od decyzji (koncesji) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).
Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019r., poz. 868 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015r., poz. 987),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 2033),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019r., poz. 1000, z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Data wytworzenia:21.10.2015
Godzina wytworzenia:12:47
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry