Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.12.2019 09:48:44 do: 09.01.2023 12:29:20, opublikowana przez: Iwona Marek

Wydawanie decyzji z zakresu pomocy publicznej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska lub opłaty produktowej

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji
Podmioty uprawnione:

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska lub opłaty produktowej.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Pisemny wniosek o udzielenie ulg zawierający informacje o: wnioskodawcy, prowadzonej działalności, w związku z którą Strona ubiega się o pomoc, wskazanie argumentów stanowiących podstawę do wnioskowania o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu podatnika lub interesu społecznego, uzasadniających udzielenie ulgi, wykazania, że sytuacja podatnika nosi cechy wyjątkowości oraz wskazanie argumentów uprawdopodabniających, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach, wniosek podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Strony.
 2. Określić rodzaj pomocy publicznej (np.: pomoc de minimis, na restrukturyzację, itp.),
 3. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosowanego do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).
 4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy finansowej jakie zobowiązany otrzymał w roku, którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy publicznej de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.), który zobowiązuje Wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis, do ich przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy.
 5. Dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych przedstawiające sytuację finansową strony (bilans, rachunek zysków i strat lub inne informacje odnośnie sytuacji finansowej).
 6. Naliczanie odsetek na dzień złożenia wniosku do tutejszego Urzędu.
 7. Określenie sposobu rozłożenia zaległości na raty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 8. Określenie harmonogramu/terminu spłaty poszczególnych rat (dd-mm-rrrr) z uwzględnieniem terminów postępowania administracyjnego.
 9. Inne Informacje i dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub interes społeczny lub dowody mające wpływ na rozpatrzenie sprawy.
Opłaty:

Przy złożeniu wniosku o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty:

 • 10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji płatne na konto Urzędu Miasta Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, Bank Millennium SA, nr konta 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 do wniosku dołączyć oryginał przelewu potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej
 • Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17zł na konto 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Urzędu Miasta Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, Bank Millennium SA.

Zwolnienie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Uwagi:

W odniesieniu do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wprowadzone zostały de facto 2 nowe wzory formularzy, z których jeden ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), natomiast drugi do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012).

Formularze do pobrania:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozporządzenie KE nr 360 2012 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

Zaświadczenie o pomocy de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.) stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i zawiera wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Formularz do pobrania:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązuje od dnia 11.03.2016)

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz.276)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r. poz. 1543)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r., nr 90, poz. 1932)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2019r. , poz. 542 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2019, poz. 900 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 362 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn.zm.).
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:27.09.2016
Godzina wytworzenia:12:43
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry