Wersja historyczna publikacji, ważna od: 10.12.2019 09:14:38 do: 10.12.2019 09:15:02, opublikowana przez: Iwona Marek

Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej – produkty

Kategoria:Środowisko
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty, a którzy nie uzyskali (samodzielnie lub przez organizację odzysku) określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska poziomów odzysku i recyklingu powinni złożyć stosowne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej oraz uiścić opłatę na rachunek redystrybucyjny urzędu marszałkowskiego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Zgodnie z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r. ustawa dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty ( zgodnie z załącznikiem 4a do ustawy).

Wprowadzenie produktów do obrotu następuje:

 • w przypadku produktów wytworzonych w kraju – w dniu wydania z magazynu,
 • w przypadku importu – w dniu dopuszczenia ich do obrotu na terytorium Unii Europejskiej,
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów – w dniu wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwpólnotowe nabycie.Rejestr:
  Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie określonym ustawą, będzie podlegał wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Wpis do rejestru będzie dokonywany na podstawie wniosku przedsiębiorcy lub z urzędu. Dokonując wpisu do rejestru, marszałek nada przedsiębiorcy numer rejestrowy. Za wpis do rejestru będzie uiszczana opłata rejestrowa oraz opłata roczna, do momentu wykreślenia z rejestru. Do czasu utworzenia rejestru przedsiębiorców, obowiązuje złożenie zawiadomienia do marszałka w
  terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności podlegającej ustawie.

  Obowiązki wprowadzających produkty:
  Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju. Obowiązki mogą być realizowane:

  • samodzielnie,
  • poprzez organizację odzysku.
   Informacje o masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.Organizacje odzysku opakowań:
   Działalność wykonywana przez organizacje odzysku zobowiązuje do wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej, zawarcia w swej nazwie oznaczenie „organizacja odzysku”, posiadania wymaganego kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł oraz wykonywania wyłącznie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna.

   Sprawozdawczość i opłata produktowa:
   Przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty i organizacja odzysku, są obowiązani do sporządzenia i złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania, o wysokości należnej opłaty produktowej, w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Wprowadzający produkty oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu obowiązani są wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia
   wymaganego poziomu: recyklingu oraz odzysku.

   Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach. Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Opłaty:

UMWO: 63 1160 2202 0000 0000 4089 4288 – PRODUKTY

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Departament Ochrony Środowiska
ul. Hallera 9
45-867 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa - weryfikacja sprawozdań
Podstawa prawna:

Obowiązujące:

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 poz. 1932 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1968);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1598);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010r., Nr 259, poz. 1775)
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:08.03.2016
Godzina wytworzenia:11:59
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry