Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.11.2019 13:05:34 do: 25.05.2023 11:50:02, opublikowana przez: Magdalena Słaboń

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Zagospodarowanie przestrzenne, jako przejaw wykorzystania przestrzeni fizycznej podlega nieustannym przeobrażeniom, w rezultacie zachodzących procesów naturalnych, zjawisk społeczno-gospodarczych i realizowanych przedsięwzięć rozwojowych. Dzięki analizowaniu stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego i jego zmian możliwe jest poznawanie przyczyn zjawisk negatywnych, identyfikacja konfliktów przestrzennych oraz formułowanie niezbędnych planistycznych działań korygujących. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa ma za zadanie dostarczyć niezbędnej wiedzy na temat procesów i zjawisk warunkujących i kształtujących zagospodarowanie przestrzenne województwa. Pierwszy Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego został opracowany w latach 2004 - 2006, a jego wyniki przedstawiono na sesji nr XLIX Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 27 czerwca 2006 r. Ustalenia tego dokumentu stanowiły podstawę do wszczęcia procedury zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. W dniu 24 września 2013 r. Radni Sejmiku Województwa Opolskiego przyjęli na XXXIII Sesji informację nt. drugiej edycji Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego. Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 6 listopada 2018 r. zapoznał się ustaleniami trzeciej edycji Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 2018. Dokument oprócz charakterystyki aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego zawiera także informację nt. zmian w jego zagospodarowaniu, jakie dokonały się w województwie opolskim w latach 2011 – 2017, a także ocenę realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)Raport obejmuje zakres wskazany w art. 39 ust. 3 ustawy, tym samym zawiera:

  • charakterystykę podstawowych elementów przestrzeni przyrodniczej i społeczno-gospodarczej, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych w regionie;
  • ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa po roku 2006, tj. po przyjęciu poprzedniego Raportu;
  • ocenę realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zawartych wPlanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,
a ponadto
  • ocenę stanu planowania miejscowego w gminach województwa;
  • ocenę aktualności ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego;
  • rekomendacje do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Katarzyna Piechówka
Data wytworzenia:03.01.2014
Godzina wytworzenia:13:37
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry