Wersja historyczna publikacji, ważna od: 04.11.2019 13:45:50 do: 04.11.2019 13:53:29, opublikowana przez: Iwona Marek

Rejestr Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa Opolskiego

Kategoria:Działalność gospodarcza
Przedmiot sprawy:

Rejestr przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa Opolskiego

Dodatkowe informacje:

Warunkami wykonywania działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania są:

 1. posiadanie przez przedsiębiorcę bazy organizacyjno-technicznej zapewniającej warunki przechowywania dokumentacji określone w art. 51n oraz właściwe warunki jej udostępniania (Rozporządzenie Ministra. Kultury z dn. 1.04.2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej (Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284);
 2. posiadanie przez przedsiębiorcę regulaminu usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem (Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 10.02.2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005, nr 28, poz. 240);
 3. zatrudnianie przez przedsiębiorcę do wykonywania czynności związanych z obsługą dokumentacji osoby posiadającej specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową (Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1.04.2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. 2005, nr 68, poz. 596).

Marszałek Województwa w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru:

 1. jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 2. jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Podmioty uprawnione:

Podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru

Wymagania i potrzebne dokumenty:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek zawierający następujące dane:
  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
  2) numer w rejestrze przedsiębiorców;
  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy;
  5) określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem;
  6) określenie miejsca lub miejsc, w których będzie wykonywana działalność objęta wpisem i daty jej rozpoczęcia;
  7) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
  a) nie ma zaległości podatkowych;
  b) nie ma zaległości w zakresie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych;
  c) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

  2. Oświadczenie następującej treści:
  “Oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych są kompletne i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, określone w rozdziale 4a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”.
  Oświadczenie powinno również zawierać:
  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

3.Dowód wpłaty opłaty skarbowej

Opłaty:
 1. Wysokość opłaty skarbowej:
  – za wpis do rejestru – 616 zł,
  – za zmiany wpisu w rejestrze dotyczące rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. za dodatkowe miejsce prowadzenia tej działalności) 50% stawki określonej od dokonania wpisu – 308 zł,
  – za wydanie zaświadczenia, na wniosek przedsiębiorcy, o wykreśleniu wpisu z rejestru – 17 zł,
  – za wydanie zaświadczenia, na wniosek przedsiębiorcy, innego niż ww. a dotyczącego wpisu do rejestru – 17 zł.
  2. Termin i sposób wnoszenia opłaty:
  – obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
  – zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta Opole lub bezgotówkowo na rachunek:
                  Urząd Miasta Opola
  45-015 Opole
  Rynek – Ratusz

                Bank Millennium S.A.
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
z dopiskiem: opłata za dokonanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:

Rozdział 4a, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2019.553)

Osoba odpowiedzialna:Marszałek Województwa Opolskiego
Osoba do kontaktu:Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Organizacyjno-Administracyjny, Referat Administracyjny i Zamówień Publicznych, sekretariat tel. 77 54 16 400; Arleta Ciupińska tel. 77 54 16 407

Metryczka

Dokument wytworzył:Arleta Ciupińska
Data wytworzenia:04.11.2019
Godzina wytworzenia:13:29
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry